slideshow ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์.. (1,179)  เยี่ยมชมการจัดทำธนาคารปูไข่ของ ชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม.. (829) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู).. (637) ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (631) คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตราด.. (492) คณะเจ้าหน้าที่ประมงจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (477) ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช ให้การต้อนรับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจินียรึง คอนซัลแตนท์ จำกัด .. (465) การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานขจัดคราบน้ำมันเบื้องต้น รุ่นที่ 17.. (463) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำประจำเดือนสิงหาคม 2562.. (462) การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องการทำประมงอวนครอบ ช้อน ยก ปลากะตัก ในจังหวัดจันทบุรี.. (452) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธนาคารปูม้าโดยชุมชน รุ่นที่2 จังหวัดตราด”.. (447) ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำการประมงแมงกระพรุน จังหวัดจันทบุรี .. (410) คณะเจ้าหน้าที่ประมงจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงเรียน ตชด.บ้านหางแมว.. (404) กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บ้านเกาะจิก ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี.. (404) เจ้าหน้าที่จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ดูการเก็บข้อมูลและสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำจากเรือประมงพาณิชย์.. (402) ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช ประจำปี 2563 .. (398) กิจกรรมการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ“คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”.. (389) การเข้าร่วมประชุม เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการบริหารงานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ.. (376) การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องการทำประมงอวนครอบ ช้อน ยก ปลากะตัก ในจังหวัดระยอง.. (375) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน.. (364)