slideshow ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์.. (1,121)  เยี่ยมชมการจัดทำธนาคารปูไข่ของ ชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม.. (715) ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (580) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู).. (552) คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตราด.. (435) คณะเจ้าหน้าที่ประมงจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (424) การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องการทำประมงอวนครอบ ช้อน ยก ปลากะตัก ในจังหวัดจันทบุรี.. (409) การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานขจัดคราบน้ำมันเบื้องต้น รุ่นที่ 17.. (404) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธนาคารปูม้าโดยชุมชน รุ่นที่2 จังหวัดตราด”.. (390) ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช ให้การต้อนรับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจินียรึง คอนซัลแตนท์ จำกัด .. (385) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำประจำเดือนสิงหาคม 2562.. (381) ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำการประมงแมงกระพรุน จังหวัดจันทบุรี .. (360) เจ้าหน้าที่จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ดูการเก็บข้อมูลและสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำจากเรือประมงพาณิชย์.. (349) คณะเจ้าหน้าที่ประมงจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงเรียน ตชด.บ้านหางแมว.. (340) กิจกรรมการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ“คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”.. (326) การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องการทำประมงอวนครอบ ช้อน ยก ปลากะตัก ในจังหวัดระยอง.. (324) การเข้าร่วมประชุม เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการบริหารงานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ.. (320) ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช ประจำปี 2563 .. (320) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน.. (298) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่หลบภัยสัตว์น้ำเพื่อการประมงที่ยั่งยืนของปลาทูในจังหวัดตราด .. (296)