กิจกรรม ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)


  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ลงนามประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ.. (383)  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรด้าร์เรือตรวประมงทะเล 609.. (131) ประกาศผู้ชนะการซื้อ/จ้างปรับปรุงบ้านพักราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง.. (122) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย ขวาเรื่อตรวจประมงทะเล 608.. (106) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งสำหรับเยาวชน.. (94) ยกเลิกประกวดราคาซื้อเรด้าร์เดินเรือและเครื่องรับส่งวิทยุ.. (93) รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างซ่อมเครืองจักรใหญ่ซ้ายขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (90) จับกุมเรือประมงเวียดนาม 4 ลำ.. (87) ร่วมกิจกรรมทำบ้านปลา(ซังก้อ,ซั้งเชือก).. (87) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (86) ประกาศรผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรดาร์.. (70) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง.. (64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซั้งกอเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยส้ตวน้ำและเลี้ยงตัวอ่อนจำนวน ๒๕ ซั้ง.. (55) วางซั้งกอ ชุมชนประมงบ้านคลองวง.. (54) MISS THAILAND 2019.. (51) ร่วมพิธีเปิดการประชุมเครือข่าย ทสม... (47) ตรวจสอบเรือประมงในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย.. (47) ประกวดชุมชนดีเด่นประจำปีงบประมาน62.. (44) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์.. (43) ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (42)