ประชาสัมพันธ์โครงการ NET FREE SEAS


ประชาสัมพันธ์โครงการ NET FREE SEAS 


วันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2563  นายอำนวย  พฤษพงศ์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน  เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองตรวจการประมงซึ่งนำโดยนางสาววรรณวิมล ทวีวิกยการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง นำเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation: EJF) ประชาสัมพันธ์โครงการ  NET FREE SEAS : สร้างทะเลไทยปลอดเศษอวนด้วยมือชุมชนผ่านการรีไซเคิล ให้แก่ชุมชนชายฝั่งและชาวประมงพื้นบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ