บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)
นายเจริญ โอมณี

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 สงขลา
    


นายอนันต์ หมานมานะ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)
    


นายวสวัตติ์ เจริญสิน

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
(ชำนาญงาน)
    

Copyright © 2016-2019 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

 79 ม.8 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280