ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประมง

 เผยเเพร่: 2020-02-11  |   ข่าววันที่: 2020-01-29 |  อ่าน: 467 ครั้ง
 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งการพฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และผลักดันการพัฒนาให้เกิดความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจการบริหารงานภาครัฐ

             กรมประมง จึงได้จำทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อันประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน คือ

             1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม    
             2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
             3) ด้านองค์กร       
            4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน

             รวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

                                                          (ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2563)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (3,994)  LBIS (Fisheries Map).. (2,514) 5 – 29 ก.พ. 2563 กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2563 - 2564).. (2,010) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,765) ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง.. (1,736) โครงสร้างบริหาร/อำนาจหน้าที่ภายในสนง.ประมงจังหวัดจันทบุรี.. (1,676) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559.. (1,657) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,483) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (1,359) มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา+อาหารปลา)ศูนย์หลัก/เกษตรกรเครือข่าย ศพก.10 แห่ง จ.จันทบุรี.. (1,281) ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560.. (964) กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ เมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560.. (946) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี.. (932) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (932) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัต.. (916) การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก.. (862) การต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (857) การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก.. (855) การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตว์น้ำ).. (852) สรุปเครื่องมือทำการประมงพาณิชย์ที่จะขอรับอนุญาตใช้ทำการประมง รอบปี2561-2562.. (842)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092