มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา+อาหารปลา)ศูนย์หลัก/เกษตรกรเครือข่าย ศพก.10 แห่ง จ.จันทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา+อาหารปลา)ศูนย์หลัก/เกษตรกรเครือข่าย ศพก.10 แห่ง จ.จันทบุรี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-03-27  |   ข่าววันที่: 2017-03-22 |  อ่าน: 1,224 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2560 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี  โดยนายโชคชัย  ยศยิ่งบรรลือ  นักวิชาการประมงชำนาญการ ออกมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (882ศูนย์) จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560  เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์หลัก) 10 แห่ง และ เกษตรกรเครือข่าย 30 ราย (ศูนย์หลักละ 3 ราย) ให้เป็นแบบการเรียนรู้ด้านประมงในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ของนายปรีชา  ปิยารมย์ -เกษตรกรต้นแบบปรับปรุงคุณภาพมังคุด // ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลานิล
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ของนายธีรเชษฐ บำรุงรักษ์ -เกษตรกรต้นแบบการผลิตลองกองคุณภาพ // ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาดุก
3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ของนายอุทัย  ดาวไสว-เกษตรกรต้นแบบการผลิตมังคุดอินทรีย์  //  ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลานิล
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของนายอุดม วรัญญูรัฐ -เกษตรกรต้นแบบปรับปรุงคุณภาพมังคุด // ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลานิล
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ของนางสาวทองใส สมศรี -เกษตรกรต้นแบบการผลิตมังคุดอินทรีย์ // ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลานิล
6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ของนายสมศักดิ์ เลขการ -เกษตรกรต้นแบบการผลิตมังคุดอินทรีย์ // ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลานิล
7. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ของนายกิติภูมิ พรเจีย -เกษตรกรต้นแบบการผลิตมังคุดอินทรีย์ // ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลานิล
8. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ของนายปัญญา หมูคำ -เกษตรกรต้นแบบการผลิตลำไยนอกฤดู // ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลานิล
9. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ของนางสาวอารีรัตน์  พูลปาล -เกษตรกรต้นแบบการปลูกพืชสมุนไพร // ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลานิล
10. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ของนาายสิงไพ จำปาแดง -เกษตรกรต้นแบบการปลูกผักปลอดสารพิษ // ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลานิล


  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (3,900)  LBIS (Fisheries Map).. (2,458) 5 – 29 ก.พ. 2563 กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2563 - 2564).. (1,937) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,713) ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง.. (1,665) โครงสร้างบริหาร/อำนาจหน้าที่ภายในสนง.ประมงจังหวัดจันทบุรี.. (1,643) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559.. (1,620) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,435) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (1,297) มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา+อาหารปลา)ศูนย์หลัก/เกษตรกรเครือข่าย ศพก.10 แห่ง จ.จันทบุรี.. (1,224) ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560.. (946) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี.. (897) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (896) กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ เมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560.. (893) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัต.. (881) การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก.. (839) การต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (832) การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตว์น้ำ).. (818) สรุปเครื่องมือทำการประมงพาณิชย์ที่จะขอรับอนุญาตใช้ทำการประมง รอบปี2561-2562.. (807) การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก.. (805)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092