กิจกรรมบูรณาการร่วมตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิตพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมบูรณาการร่วมตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิตพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-03-27  |   ข่าววันที่: 2017-03-17 |  อ่าน: 272 ครั้ง
 

นางบริสุทธิ์  ชัยภักตร์ - ประมงอำเภอเมืองจันทบุรี  สำนักงานประมงอำเภอเมืองจันทบุรี ออกตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิตในเขตพื้นทีือำเภอเมืองจันทบุรี ในภารกิจบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์และกรมวิชาการเกตร โดยได้ดำเนินการเข้าตรวจร้านค้าปัจจัย จำนวน 20 ร้านค้า (เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2560)


  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (2,852)  LBIS (Fisheries Map).. (1,589) ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง.. (1,107) โครงสร้างบริหาร/อำนาจหน้าที่ภายในสนง.ประมงจังหวัดจันทบุรี.. (1,103) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559.. (1,072) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (987) มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา+อาหารปลา)ศูนย์หลัก/เกษตรกรเครือข่าย ศพก.10 แห่ง จ.จันทบุรี.. (799) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (735) ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560.. (669) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี.. (630) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น .. (605) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (584) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดจันทบุรี.. (573) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัต.. (570) ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (518) กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ เมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560.. (516) สรุปเครื่องมือทำการประมงพาณิชย์ที่จะขอรับอนุญาตใช้ทำการประมง รอบปี2561-2562.. (510) ทฤฎีแนวใหม่.. (491) พัฒนาแปลงสาธิต/จุดเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.ขลุง จ.จันทบุรี.. (485) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (477)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092