ข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สำหรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี


ข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สำหรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อดังกล่าว ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนาวนมากในหลายพื้นที่ภายในประเทศ และเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรีที่ 2200/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564

                   สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน โดยจะดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ด้วยตระหนักถึงอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรีจึงมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สมัครสอบ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการอย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์...  186   >>> สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย...  162  ??ประชาสัมพันธ์ เตรียมการสำหรับผู้เลี้ยงหรือครอบครอง    162  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะก...  154  ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัดจันทบุรี   120  เชิญชวนจัดกระเช้าสินค้าประมงพื้นบ้านจากทะเลไทย   117  แนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กันยายน 2564 เพื่อจัดทำหนังสือคนประจำเรือ...  113  >>>ประชาสัมพันธ์ ... เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย!!!!<<<   59  ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  38

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092    fpo-junburi@dof.in.th   039327035   039311515   แฟนเพจ