แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ซื้อ “ปลาตะพัด”

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี


แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ซื้อ “ปลาตะพัด” 

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประมง


???? กรมประมง...แนะแนวทางสำหรับผู้ซื้อ “ปลาตะพัด”

หรือปลาอโรวาน่า (Scleropages formosus)

จะต้องปฎิบัติตามดังนี้

? 1. ตรวจสอบที่มาก่อนซื้อ

? 2. ผู้ขายจะต้องออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองให้กับผู้ซื้อทุกครั้ง!!

? 3. ผู้ซื้อจะต้องนำหนังสือหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับจริง)มาดำเนินการขอใบอนุญาตกับกรมประมง หรือ สำนักงานประมงจังหวัดทุกพื้นที่

*** หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ : กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์นำ้ตามอนุสัญญา กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง ?? โทร. 02-561-2011
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 
1.
.สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้(สัตว์น้ำ) มีดังนี้  
 
-
   ปลาตะพัด หรือปลาอโรวาน่า (Scleropages formosus)  
 
-
   ปลาเสือตอ (Coius microlepis)  
 
-
   จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis)  
 
-
   จระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus)  
 
-
   เขียดแลว (Rana blythii)  
   

สัตว์ป่าคุ้มครอง 5 ชนิดดังกล่าวที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ สามารถขออนุญาต ครอบครอง และค้าได้ โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด

 

 
 

2

”ค้า” หมายความว่า “ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำหน่าย จ่าย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ทางการค้า รวมถึงมีหรือแสดงไว้เพื่อขายด้วย  
 
3
 
 
ผู้ประสงค์จะขออนุญาตค้าสัตว์ป่า 5 ชนิดดังกล่าว ซาก หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า 5 ชนิด ดังกล่าว ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11) ได้ ณ สถานที่
ดังต่อไปนี้
 
 
 
3.1   เขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ ส่วนอนุญาตและจัดการประมง กรมประมง  
   

3.2   เขตต่างจังหวัด ติดต่อที่ สำนักงานประมงจังหวัด ณ ท้องที่

 

 
 

4

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแสดงหลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายของสัตว์ป่า ซาก หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ดังนี้  
 
 
4.1  ใบอนุญาตนำเข้า (สป.5) หรือ  
    4.2  หนังสือกำกับการจำหน่าย ตามแบบที่อธิบดีกำหนด  
   

4.3  ใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป.13)

 

 
 

5

ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11) มีอายุ 1 ปี และต้องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันหมดอายุ  
 
6
6
6
ใบอนุญาต สป.11 อนุญาตให้ค้าได้เฉพาะสัตว์ป่า ซาก ผลิตภัณฑ์ ตามชนิดและรายการที่ระบุไว้ในบัญชี  แนบท้ายเท่านั้น  
 
 

การค้าหรือครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนอกเหนือจากบัญชีแนบท้าย หรือนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต
มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 
 

7

 

ผู้ได้รับใบอนุญาต สป.11 ต้องดำเนินการค้าสัตว์ป่า ซาก หรือผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ทำการค้าที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

 

 
   
 
 
1
เมื่อจำหน่ายสัตว์ป่า ซาก หรือผลิตภัณฑ์ ให้แก่บุคคลใด ให้ผู้ขายออกหนังสือกำกับการจำหน่ายให้กับบุคคลนั้น ทุกครั้งที่มีการจำหน่าย  
 
2
การกรอกข้อความในหนังสือกำกับการจำหน่ายฯ ให้เขียนครั้งเดียวและให้ตรงกันทั้งต้นฉบับและสำเนา  
 

3

 

 

 

 

หนังสือกำกับการจำหน่ายตามข้อ 1 กรมประมงจัดพิมพ์เป็นเล่ม จำนวนเล่มละ 50 ฉบับ โดยมีหมายเลขกำกับเล่มและหมายเลขกำกับหนังสือ เรียงกันไปตามลำดับ มีสำเนา 2 ฉบับ
   ต้นฉบับ      มอบให้แก่ผู้ซื้อ
   สำเนา        ฉบับที่ 2 รวบรวมส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกอนุญาตให้ค้า
                    ภายในวันที่ 15ของเดือนถัดไปทุกเดือน
   สำเนา        ฉบับที่ 3 ติดต้นขั้วไว้ และให้เก็บไว้ในที่ปลอดภัย ในสถานที่ทำการค้า

 
 

4

 

กรณีผู้ค้านำสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวเคลื่อนที่เพื่อการค้า ต้องขอรับใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป.13) ด้วย

 

 
 
 
   
 
 

 ผู้ซื้อ
 
 

1

 

กรณีนำไปเลี้ยงดู (ครอบครอง) ต้องนำหนังสือกำกับการจำหน่ายที่ได้รับจากผู้ขาย ไปขอรับใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.15) ณ กรมประมง หรือ
สำนักงานประมงจังหวัดท้องที่ปลายทาง
 
 

2

 

กรณีผู้ซื้อเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ค้า หรือ สป.11 (ซื้อเพื่อนำไปจำหน่าย) ต้องนำหนังสือกำกับการจำหน่ายที่ได้รับจากผู้ขาย ไปขออนุญาตค้า (สป.11) หรือ เพิ่มเติมรายการในบัญชีแนบท้ายใบอนุญาตให้ค้าเดิม ณ หน่วยงานท้องที่ปลายทาง

 
 
3
ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขรายการในบัญชีแนบท้ายใบอนุญาตให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง  
 
 

 

ผู้ขาย

 
 
1
 
 
กรณีนำไปเลี้ยงดู (ครอบครอง) ต้องนำหนังสือกำกับการจำหน่ายที่ได้รับจากผู้ขาย ไปขอรับใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.15) ณ กรมประมง หรือ สำนักงานประมงจังหวัดท้องที่ปลายทาง
 
 
 
2
 
 
กรณีผู้ซื้อเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ค้า หรือ สป.11 (ซื้อเพื่อนำไปจำหน่าย) ต้องนำหนังสือกำกับการจำหน่ายที่ได้รับจากผู้ขาย ไปขออนุญาตค้า (สป.11) หรือ เพิ่มเติมรายการในบัญชีแนบท้ายใบอนุญาตให้ค้าเดิม ณ หน่วยงานท้องที่ปลายทาง
 
 
 
3
 
 

 การนำหลักฐานไปแจ้งขอครอบครอง หรือขอค้า นั้น ให้ดำเนินการโดยเร่งด่วนทันที กรณีหากเป็นการดำเนินการในวันหยุดราชการ ให้นำหลักฐานดังกล่าวแจ้งท้องที่ปลายทางในวันเปิดทำการวันแรก

 
 
 
 
 
 
1
 
 
ผู้ประสงค์จะขออนุญาตครอบครองสัตว์ป่า 5 ชนิดดังกล่าว หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.15) ได้ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้  
    1.1 เขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ ส่วนอนุญาตและจัดการประมง
1.2 เขตต่างจังหวัด ติดต่อที่ สำนักงานประมงจังหวัด ณ ท้องที่
 
 
 
2
 
 
 
 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแสดงหลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายของสัตว์ป่า ซาก หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ดังนี้
2.1 ใบอนุญาตนำเข้า (สป.5) หรือ
2.2 หนังสือกำกับการจำหน่าย ตามแบบที่อธิบดีกำหนด
2.3 ใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป.13)

 
 
3
 

ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.15) มีอายุ 3 ปี และต้องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันหมดอายุ

 
 
4
 
ใบอนุญาต สป.15 อนุญาตให้ครอบครองได้เฉพาะสัตว์ป่า ซาก ตามชนิดและรายการที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายเท่านั้นการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนอกเหนือจากบัญชีแนบท้าย หรือนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
 

5
 
ผู้ได้รับใบอนุญาต สป.15 ต้องครอบครองสัตว์ป่า ซาก ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น  
 
6

 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนของสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่าที่อยู่ในความครอบครอง ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง เพื่อจดแจ้งไว้ในใบอนุญาต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ช...  195   ปฏิทินราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม (ปากบ่อ) จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2565   81  ๙ ธันวาคม...วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)    65  ปฏิทินราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม (ปากบ่อ) จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 25...  58  สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จันทบุรีใสส...  44  ห้ามเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) >))))'> ปลาเรืองแสง <'...  42  ปฏิทินราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม (ปากบ่อ) จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน มกราคม 2566   31  ออกหน่วยให้บริการด้านประมง ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ ณ...  31  ร่วมบูรณาการประชาสัมพันธ์ชี้แจงกฎหมายประมง แรงงานประมง และเรือประมงพื้นบ้าน ตาม ...  31  >>>กรมประมงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมประมง และประกาศนโยบายการไม่รับ...  29


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092    fpo_chanthaburi@fisheries.go.th   039327035   039311515   แฟนเพจ