ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2563 นายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ในฐานะคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (Flying Inspection Team : FIT) ชุดที่ 5 ตามคำสั่ง ศรชล.

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2563 นายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ในฐานะคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (Flying Inspection Team : FIT) ชุดที่ 5 ตามคำสั่ง ศรชล. 

ประชาสัมพันธ์


ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2563 นายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ในฐานะคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (Flying Inspection Team : FIT) ชุดที่ 5 ตามคำสั่ง ศรชล. โดยมีนาวาเอกสหพล ประเสริฐธีระพงศ์ รองผอ.กปร.สกค.ยก.ทร. เป็นหัวหน้าชุด พร้อมด้วยชุดสหวิชาชีพจาก  กรมเจ้าท่า  กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และหน่วยงานเอกชนจาก ISM NGO (IJM) เข้าตรวจประเมินและติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง, นครศรีธรรมราช, ขนอม และสุราษฏร์ธานี  โดยมีรองผอ.ศรชล.จังหวัด ร่วมสังเกตการณ์ มีหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ประจำชุดสหวิชาชีพ ทั้ง 4 ศูนย์ รับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง และเดินทางไปตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจเรือประมง ณ สะพานปลา/ท่าเทียบเรือในพื้นที่ ผลการประเมินเบื้องต้นทุก ศจร.ยังคงปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐาน และมีหลายส่วนที่พัฒนาขึ้นสู่ความเป็นมืออาชีพ เช่น การแต่งกายของชุดตรวจ รูปแบบการนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงาน ทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศ เป็นต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!