ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฏหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฏหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-02  |   ข่าววันที่: 2020-04-02 |  อ่าน: 531 ครั้ง
 

กรมประมงมีประกาศ เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฏหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 ใจความสำคัญ ว่าด้วย 1 ให้ขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรองตามประกาศกรมประมงและระเบียบกรมประมงจากวันที่หมดอายุหรือสิ้นอายุออกไปจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 16 รายการ เช่น ทบ.1 ทบ.2 สอ.3 สอ.4 เป็นต้น  รายละเอียดตามประกาศ   2 ให้ระงับการบับคับใช้ประกาศกรมประมง เรื่องการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เป็นการชั่วคราว ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่ได้ยื่นด้วยตัวเอง ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  3 เมื่อได้มีการยกเลิประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว ให้ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรองตามข้อ 1 ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง ประประกาศรับรอง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน   

 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

 90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290