นายประสาน พรโสภิณ

ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่
    


นางสุจนีย์ พรโสภิณ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นางสมพร กันธิยะวงศ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาวณัฐณีย์ ชุมแสงหิรัญ

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    
นายฐาปนพันธ์ สุรจิต

นักวิชาการ
(ปฎิบัติการ)
    


นางปาณิดา เปรมฤดีปรีชาชาญ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

 90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ