บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 (เชียงใหม่)
นายประสาน พรโสภิณ

ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 (เชียงใหม่)
    


นางสุจนีย์ พรโสภิณ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นางสมพร กันธิยะวงศ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาวณัฐณีย์ ชุมแสงหิรัญ

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    
นายฐาปนพันธ์ สุรจิต

นักวิชาการ
(ปฎิบัติการ)
    


นางปาณิดา เปรมฤดีปรีชาชาญ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 (เชียงใหม่)

 90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290