ประวัติศูนย์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


ประวัติศูนย์ 

บทความ


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต๑ (เชียงใหม่) ปัจจุบันเดิมชื่อว่า สถานีประมง (แม่โจ้) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2496 บริเวณที่ดินประมาณ 66 ไร่ ซึ่งทางกรมกสิกรรม ได้แบ่งให้เป็นสถานที่ จัดตั้งสถานีฯ ตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ 12 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 10 กม.

มีนายดวง เตชะโกมล พนักงานประมงตรี แผนกทดลองและเพาะเลี้ยงบางเขน มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีฯคนแรก และมีนายบุญลือ สมบูรณ์วงศ์ พนักงานประมงจัตวาเป็นผู้ช่วย และมีคนงาน 3 คน โดยในปีแรกได้รับงบประมาณเป็นค่าขุดบ่อขนาด 1 ไร่ เพียงบ่อเดียวยังไม่มีทั้งที่ ทำการและบ้านพัก ในระยะแรก เจ้าหน้าที่ต้องอาศัยบ้านพักของวิทยาลัยเกษตรกรรม(แม่โจ้)
และสถานีกสิกรรมในสมัยนั้น การดำเนินกิจการของสถานีฯได้เจริญ ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทำให้พื้นที่บ่อไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ และอนุบาลพันธุ์ปลาได้เต็มกำลังความสามารถ และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ที่สนใจในการเลี้ยงปลาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง จึงติดต่อขอพื้นที่เพิ่มจากสำนักงานราชพัสดุจังหวัดเชียงใหม่
ประมาณ 60 ไร่ ซึ่งกรมชลประทานดูแลอยู่ และทางกรมชลประทานยินดียกให้กรมประมงใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวได้
ดังนั้นในปี 2530 กรมประมงได้จัดสรร เงินงบประมาณเพื่อขุดบ่อปลา สร้างบ้านพักข้าราชการ คนงาน อาคารโรงเพาะ ฟัก และบ่อซีเมนต์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ทั้งหมดจนเสร็จเรียบร้อย และเป็นหน่วยงานที่ 2

ของ ศพจ เขต1 เชียงใหม่ ใช้เป็นสถานที่ทดลองค้นคว้าวิจัยทางด้านประมงน้ำจืด มาจนปัจจุบัน
ต่อมาในปี 2532 สถานีประมงแม่โจ้ได้รับยกระดับให้เป็น
ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ รับผิดชอบในการพัฒนาประมงน้ำจืดในเขตภาคเหนือทั้งหมด 8 จังหวัด และในปี 2540 ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานให้รับผิดชอบ สถานีประมงน้ำจืด 3 จังหวัด คือลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน
ต่อมาในปี 2546 มีการปฏิรูป ระบบโครงสร้างระบบราชการ
ใหม่ประมงน้ำจืดเชียงใหม่ รับผิดชอบสถานีประมงน้ำจืดในสังกัด 2 แห่ง คือ สถานี
ประมงน้ำจืดจังหวัดลำพูน และสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

           ต่อมาในปี 2559 กรมประมงได้มีการปฏิรูป ระบบโครงสร้างระบบราชการ
ใหม่ จึงได้เปลี่ยนชื่อศูนย์เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต๑ (เชียงใหม่)โดยมี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเเม่ฮ่องสอน รวมอยู่ใน เขต๑ ด้วย

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่)
ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย  6  แห่ง

หน่วยงานที่  1     เลขที่ 90 หมู่ 12 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พื้นที่ 66 ไร่

หน่วยงานย่อยที่ 2 (Sub-station 2; Site B) ตั้งอยู่ที่ บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พื้นที่ 60 ไร่

หน่วยงานย่อยที่ 3 (Sub-station 3)Doi Inthanon Highland Fisheries Unit)

ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่โครงการหลวงดอยอินทนนท์อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 85 กิโลเมตรจากเชียงใหม่ พื้นที่ 8.5 ไร่

หน่วยงานย่อยที่ 4 (Sub-station 4 Huai Lan Royal Development Unit)   ตั้งอยู่ภายในโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ระยะทาง 40 กิโลเมตรจากเชียงใหม่  พื้นที่ 32 ไร่

 

หน่วยงานย่อยที่ 5 (Sub-station 5;Huai Hong Khrai Royal Development Study Centre) ตั้งอยู่ภายในโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาห้วย ฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตรจากเชียงใหม่

    

หน่วยงานย่อยที่ 6 : โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยดำ

- ดอยดำ -
 Zone A

 

- ดอยดำ -
 Zone B

 

 

                                อัตรากำลังปัจจุบัน

                           v ข้าราชการ  7  อัตรา

                           v ลูกจ้างประจำ  7  อัตรา

                           v พนักงานราชการ  53  อัตรา

                           v ลูกจ้าง (เงินทุนหมุนเวียน)  3 อัตรา

                           v ลูกจ้าง (จ้างเหมา)  12  อัตรา

                              อัตรากำลังรวม  82 อัตรา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ ศพจ.เขต1 (เชียงใหม่) รับผิดชอบ มีทั้งสิ้น  22  โครงการ

1. โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อย (บ้านซิแบร) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

2. โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3. โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง  อันเนื่องมาจากพระราดำริ    

4. โครงการเพาะเลี้ยงกบ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

5. โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง (บ้านแม่ตุงติง,บ้านขุนแตะ)  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

6. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ดอยฟ้าห่มปก)  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

7. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ดอยดำ)  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่า และพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

9. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยแม่เกี๋ยง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

10.  โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน   

11. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยเมืองงาม     

12. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านลีซอเสาแดง     

13. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน   

14. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยอมพาย  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

15. โครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอดอยเต่า  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

16. โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

17. ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

18. โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำปิงน้อย  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

19. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย        

20. โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบ  ตามพระราชดำริ

21. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

22. โครงการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ