รับแจ้งการครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 - 29 พฤศจิกายน 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


รับแจ้งการครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 - 29 พฤศจิกายน 2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตวสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เอกสารหลักฐาน การรับแจ้งการครอบครอง ซากของสัตว์ป้าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า(ฉบับที่3) พ.ศ.2557

          1. แบบแจ้งการครอบครอง ซากของสัตว์ป้าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า(ฉบับที่3) พ.ศ.2557 (แบบ สป.27)

          2. สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือ ใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว

          3.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

          4.ให้นำสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่แจ้งการครอบครอง

          5. กรณี ไม่สามารถนำสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่แจ้งการครอบครองได้ให้นำภาพถ่ายที่สามารถเห็นรายละเอียดลักษณะและจำนวนอย่างชัดเจนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แทน

                   - รูปภาพด้านซ้าย         1 รูป

                   - รูปภาพด้านขวา          1 รูป

                   - รูปภาพด้านหน้า         1 รูป

                   - รูปภาพด้านหลัง         1 รูป

          พร้อมทั้ง (ระบุขนาดและน้ำหนัก กรณีเป็นซากหรือผลิตภัณฑ์)

 

*** กำหนดเวลาขอยื่นครอบครองฯ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 – 29 พฤศจิกายน 2561

ณ สำนักงานประมงจังหวัด ใกล้บ้านท่าน...

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ