บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี
เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม

ประมงจังหวัดปัตตานี
    


นายกมล ผิวเหมาะ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางจุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง

    
นางนฤมล พิริยพล

นักจัดการงานทั่วไป
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาวอุไรวรรณ์ ยันพะโยม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง

    


นางนธี จันทร์ดำ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
(ว่าง)

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง

    
(ว่าง)

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางฟาดีละห์ วาแม

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาวโรฮานา สาเลง

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายอับดุลรอศักดิ์ อีแต

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง

    
นางสาวปิยวรรณ ทัศนากร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
ว่าที่ร้อยตรีอำพล ปานทะวงศ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง

    


นายสุวัฒน์ สุธรรมมา

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางสาววรเพ็ชร์ ทัศแก้ว

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายแวฮาซัน หะยีสอเฮาะ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง

    
ว่าที่ร้อยตรีทศวรรษ ลาเฮศักดิ์สิทธิ์

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นายสมชาย ชุณหภากร

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอเมืองปัตตานี

    
นางอามีเน๊าะ มะหมัด

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอโคกโพธิ์

    
นายไพรัตน์ แม่ลิ่ม

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอหนองจิก

    
นายณรงค์เดช เขียวสะ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอยะหริ่ง

    
นางสาวผุสดี จันทร์เมือง

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอปะนาเระ
 

    
นายจิตต์กร เรืองกูล

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอสายบุรี

    
นางสาววรนุช ยามารี

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอไม้แก่น

    
นายวีระชาติ พิมพ์พัฒน์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ประมงอำเภอมายอ

    
นางซาปูร๊ะ ดอเลาะ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ประมงอำเภอทุ่งยางแดง

    
นางวลัยลักษณ์ สัญญา

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ประมงอำเภอกะพ้อ

    


นางสมใจ แก้วเกาะสะบ้า

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

ผู้ช่วยประมงอำเภอหนองจิก

    
นายซูไฮมี สาหะ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

ผู้ช่วยประมงอำเภอยะหริ่ง

    
นางสาวโซเฟีย บาเหม

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

ผู้ช่วยประมงอำเภอสายบุรี

    
นายตรีเนตร ม่วงมนตรี

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

ผู้ช่วยประมงอำเภอปะนาเระ

    


นายนิติพัฒน์ บุญส่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง

    
นายธนปัญ แซ่ตัน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางสาวกมลชนก เพชรนุ้ย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาวอาณีซะห์ แมะเฮาะดำ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

ปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานประมงอำเภอปะนาเระ

    
นางสาวเปรมยุดา กาญจนจันทร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

ปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี

    
นายโมหามัดซอบรี เบญญากาจ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

ปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี

    


นางสาวอารี ยันพะโยม

เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลด้านการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวซอลีฮะห์ เจ๊ะแล๊ะ

เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลด้านการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวศิริพร นนทิกาล

เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลด้านการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายมะลาซิ อีซอ

เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลด้านการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    


นางสาวปิยะรัตน์ เจ๊ะเต๊ะ

เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างต้าว
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวซูไฮลา เจะโวะ

เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างต้าว
(จ้างเหมาบริการ)
    
(ว่าง)

เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างต้าว
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายพลฤทธิ์ กรุณกิจ

พนักงานขับรถ
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000