เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม

ประมงจังหวัดปัตตานี
    


นายกมล ผิวเหมาะ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางจุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางนฤมล พิริยพล

นักจัดการงานทั่วไป
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาวอุไรวรรณ์ ยันพะโยม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
ว่าง

นิติกร
(ปฏิบัติการ)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายธนพล พันศรี

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางสาวโซเฟีย บาเหม

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางสาวศิริวรรณ นนทิกาล

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางฟาดีละห์ วาแม

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาวโรฮานา สาเลง

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายอับดุลรอศักดิ์ อีแต

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางสาวปิยวรรณ ทัศนากร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
ว่าที่ร้อยตรีอำพล ปานทะวงศ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายสุวัฒน์ สุธรรมมา

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางสาววรเพ็ชร์ ทัศแก้ว

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายแวฮาซัน หะยีสอเฮาะ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


ว่าที่ร้อยตรีทศวรรษ ลาเฮศักดิ์สิทธิ์

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นายสมชาย ชุณหภากร

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอเมืองปัตตานี

    
ว่าที่ร้อยตรีเจนณรงค์ กรดแก้ว

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอโคกโพธิ์

    
นายไพรัตน์ แม่ลิ่ม

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอหนองจิก

    
นายณรงค์เดช เขียวสะ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอยะหริ่ง

    
นางสาวผุสดี จันทร์เมือง

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอปะนาเระ
 

    
นายอดินันท์ บวชเหตุ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอสายบุรี

    
นางสาววรนุช ยามารี

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอไม้แก่น

    
นายวีระชาติ พิมพ์พัฒน์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ประมงอำเภอมายอ

    
นางซาปูร๊ะ ดอเลาะ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ประมงอำเภอทุ่งยางแดง

    
นางวลัยลักษณ์ สัญญา

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ประมงอำเภอกะพ้อ

    


นางสมใจ แก้วเกาะสะบ้า

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

ผู้ช่วยประมงอำเภอหนองจิก

    
นายซูไฮมี สาหะ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

ผู้ช่วยประมงอำเภอยะหริ่ง

    
นายฐิติภัทร์ หะยีกาเจร์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

ผู้ช่วยประมงอำเภอสายบุรี

    
นางสาวเปรมกมล กาญจนาราษฎร์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

ผู้ช่วยประมงอำเภอโคกโพธิ์

    
นางสาววิรัญญา โพชนะกิจ

เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลด้านการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวซอลีฮะห์ เจ๊ะแล๊ะ

เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลด้านการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายสมชาย ทองเกลี้ยง

เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลด้านการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายมะลาซิ อีซอ

เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลด้านการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    


นางสาวปิยะรัตน์ เจ๊ะเต๊ะ

เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างต้าว
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวซูไฮลา เจะโวะ

เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างต้าว
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายภารุจ พิริยพล

พนักงานขับรถ
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ