บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี
เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม

ประมงจังหวัดปัตตานี
    


นายกมล ผิวเหมาะ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายไตรรัตน์ อังคสุวรรณ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง

    
นางนฤมล พิริยพล

นักจัดการงานทั่วไป
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาวอุไรวรรณ์ ยันพะโยม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางนธี จันทร์ดำ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางกรกช สรรเพ็ชร

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายนิติกรณ์ บุญญถิร

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางฟาดีละห์ วาแม

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


(ว่าง)

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายอัลดุลรอศักดิ์ อีแต

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปิยวรรณ ทัศนากร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
ว่าที่ร้อยตรีอำพล ปานทะวงศ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสุวัฒน์ สุธรรมมา

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววรเพ็ชร์ ทัศแก้ว

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายแวฮาซัน หะยีสอเฮาะ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
ว่าที่ร้อยตรีทศวรรษ ลาเฮศักดิ์สิทธิ์

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสมชาย ชุณหภากร

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอเมืองปัตตานี

    
นางอามีเน๊าะ มะหมัด

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอโคกโพธิ์

    
นายไพรัตน์ แม่ลิ่ม

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอหนองจิก

    
นายณรงค์เดช เขียวสะ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอยะหริ่ง

    
นางสาวผุสดี จันทร์เมือง

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอปะนาเระ
 

    
นายจิตต์กร เรืองกูล

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอสายบุรี

    
นางสาววรนุช ยามารี

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอไม้แก่น

    
นายอับดุลรอซะ บูงอตันหยง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอมายอ

    
นางสาวโสพิศ มะสะ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอทุ่งยางแดง

    
นางวลัยลักษณ์ สัญญา

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ประมงอำเภอกะพ้อ

    


นางสมใจ แก้วเกาะสะบ้า

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

ผู้ช่วยประมงอำเภอหนองจิก

    
นายซูไฮมี สาหะ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

ผู้ช่วยประมงอำเภอยะหริ่ง

    
นางซาปูร๊ะ ดอเลาะ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

ผู้ช่วยประมงอำเภอสายบุรี

    
นายสามารถ ทองคำชุม

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

ผู้ช่วยประมงอำเภอมายอ

    

Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000