บทความสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

?????? สวัสดีครับ
วันขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในหัวข้อ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล”
ชิงเงินรางวัล ???? 90,000 บาท
เปิดรับสมัคร
???? 15 มกราคม - 31 มีนาคม 2564
????สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็ปไซต์กรมประมง
https://www4.fisheries.go.th

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ APD สามารถอ่านรายละเอีดได้ดังรูปที่แนบมาเลยครับ โดยสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป สามารถใช้งานโปรแกรม ฯ ทางเว็ปไซต์ http://apd.fisheries.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กระทบต่อธุรกิจอาหารทะเลและสินค้าสัตว์น้ำในวงกว้าง ส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในสินค้าสัตว์น้ำ ทำให้เกษตรกรและชาวประมงไม่สามารถจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำได้

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดเตรียมร้านจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง บริเวณสะพานปลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและลดผลกระทบแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงทั้งด้านราคาและปริมาณที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งเกษตรกรและชาวประมงที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งความประสงค์มายังสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,000,000 ตัว ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ณ เขื่อนกั้นตลิ่งคลองตันหยง ตำบลตันหยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมี นายไพโรจน์ เกิดแสงสุริยงค์ ปลัดอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่แทน นายอำเภอยะหริ่ง เป็นประธานในพิธี และ นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส นายกเทศบาลตันหยง กล่าวรายงาน

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. จังหวัดปัตตานี ได้จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน เพื่อดำเนินการพิจารณา เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2564 โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ดำเนินการประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 3 แปลง ในเขตพื้นที่อ่าวปัตตานี ตำบลบานา, ตำบลบาราโหม และตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมเพื่อพิจารณามาตรการ ในการบริหารจัดการซากเรือประมงสัญชาติเวียดนามถูกจับดำเนินคดีมาจอดทิ้งไว้ บริเวณแม่น้ำปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานตรวจการแผ่นดิน เป็นประธาน และมีว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สำหรับกรมประมงได้มอบหมายให้นายเดชา ปรัชญารัตน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมประมง เข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับการเก็บรักษาของกลาง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2480 นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพเรือประมงสัญชาติเวียดนาม บริเวณท่าเทียบเรือในแม่น้ำปัตตานี

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี,สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาปัตตานี, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี, สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี), ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี และอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ และชาวประมง ร่วมสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำในอ่าวปัตตานี จำนวน 3 แหล่ง คือ บริเวณทะเลชายฝั่งตำบลบาราโหม,ตำบลตันหยงลุโละ และตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี พร้อม ด้วยนายกมล ผิวเหมาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายสมชาย ชุณหภากร ประมงอำเภอเมืองปัตตานี ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสร้างบ้านปลา อนุรักษ์ทะเล ปัตตานี จัดโดยสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานีมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ประประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำวัยอ่อน และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวปัตตานี ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในงานมีการปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาวลงสู่ทะเล ณ บริเวณริมหาดรูสะมิแล ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดปัตตานี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายสาธร พูลสวัสดิ์ อัยการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานกรรมการฯ และพ.ต.ท.วินิตร อินสุวรรณ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองปัตตานี (ผู้แทนผู้กำกับ สภ.เมืองปัตตานี) เป็นกรรมการ ได้ร่วมพิจารณาคดี เรือประมง ชื่อ ซ.ลีโอ หมายเลขทะเบียนเรือไทย 634100155 ได้กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (4) และมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 147 คณะกรรมการเปรียบเทียบใช้อำนาจตามมาตรา 170 มีมติเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายสมชาย แสงกลัด ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี, นางสาวธิดาขวัญ เสาวคนธ์ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี, นายสมชาย ชุณหภากร ประมงอำเภอเมืองปัตตานี และ นายณรงค์เดช เขียวสะ ประมงอำเภอยะหริ่ง ร่วมหารือแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่รอบอ่าวปัตตานี กับผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นรอบอ่าวปัตตานี ณ ห้องประชุมศรีนิลัม ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี, สำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาค สาขาปัตตานี, เจ้าพนักงานปกครองอำเภอยะหริ่ง, ผู้นำท้องที่ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และหน่วยเฉพาะกิจกองร้อยทหารพรานที่ 4202 ดำเนินการตรวจสอบแปลงเลี้ยงหอยหลังได้รับแจ้งมีบุคคลเข้าดำเนินการเลี้ยงหอยโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณแหลมตาชี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พบว่าเป็นแปลงเลี้ยงหอยทิ้งร้าง ไม่มีการเลี้ยงหอยแล้ว จึงได้ปิดประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปัตตานี ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล บริเวณอ่าวปัตตานี และบริเวณแนวเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดปัตตานี เนื่องจากอยู่นอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปัตตานี ประกาศกำหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 16 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยพิจารณาคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านประมงชายฝั่ง) เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 20 องค์กร

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ได้มอบเงินช่วยเหลือชาวประมง เนื่องจากเรือประมงประสพภัยธรรมชาติ ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วย การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือชาวประมงที่ประสพภัยธรรมชาติ พ.ศ.2541 จำนวน 2 ราย ได้แก่นายมะสอและ แวดอเลาะ เป็นเงิน 30,000 บาท และนายรอยาลี เมาสู เป็นเงิน 20,000 บาท ณ ห้องประชุมศรีฟาฏอนี ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานเปิดการประชุมผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงชายฝั่ง) จำนวน 52 องค์กรชุมชน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 112 คน ณ ห้องประชุมศรีฟาฏอนี ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยการจัดประชุมดังกล่าว ได้มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ เรื่อง ระเบียบกรมประมงว่าด้วย การขอและการออกใบรับรองมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน พ.ศ.2563 โดยมีนางสาวสุภมาส ไข่ดำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานแหล่งแปรรูป กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบด้น กรมประมง ร่วมเป็นวิทยากร

     วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ดำเนินการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาบู่ทราย จำนวน 50,000 ตัว ภายใต้โครงการผลิตพันธุ์ปลาบู่ทราย เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดทรัพยากรการประมงในแหล่งน้ำ ณ เขื่อนปัตตานี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

     ในการนี้ เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยมี นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้หัวหน้าส่วนราชการ, กรมทหารพรานที่ 22, นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาบู่

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานีสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 3 - 5 ยะลา และภาคเอกชน ตรวจสอบการจำหน่ายปลากะพงขาว โครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพงขาว ปี 2563 จังหวัดปัตตานี ณ ฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาว ในพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ และตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว จำนวน 2 ราย น้ำหนักปลากะพงขาวที่จับจำหน่ายวันนี้ จำนวน 2,231.3 กิโลกรัม โดยรัฐจะชดเชยราคาให้กับเกษตรกรผู้ขายกิโลกรัมละ 40 บาท โดยราคาหน้าฟาร์มอยู่ที่กิโลกรัมละ 85 บาท รวมแล้วราคาที่เกษตรกรได้รับอยู่ที่กิโลกรัมละ 125 บาท

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางปฏิบัติภารกิจ ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส การพัฒนาอาชีพการทำประมงชายฝั่ง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พร้อมทั้งได้พบปะชาวประมงพื้นบ้านอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และเยี่ยมชมวิถีชีวิตการเลี้ยงปลาในแม่น้ำสายบุรี กรมประมงได้มอบหมายให้ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ร่วมต้อนรับ

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ประมงอำเภอสายบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 3 - 5 ยะลา และภาคเอกชน ตรวจสอบการจำหน่ายปลากะพงขาว โครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพงขาว ปี 2563 จังหวัดปัตตานี ที่อำเภอสายบุรี ของนางอัมพร กังพาณิชย์ ปลากะพงขาว ขนาด น้ำหนัก 1 - 3 กิโลกรัม/ตัว จำนวน 211 กิโลกรัม และขนาด น้ำหนัก 3 - 5 กิโลกรัม/ตัว จำนวน 992 กิโลกรัม รวมจำนวน 1,203 กิโลกรัม โดยรัฐจะชดเชยราคาให้กับเกษตรกรผู้ขายกิโลกรัมละ 40 บาท โดยราคาหน้าฟาร์มอยู่ที่กิโลกรัมละ 85 บาท รวมแล้วราคาที่เกษตรกรได้รับอยู่ที่กิโลกรัมละ 125 บาท

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. จังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับ ชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปะนาเระ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 ประเภทสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทำการประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (นายปรีชา ชนะกิจกำจร) เป็นประธาน และมีส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ และเอกชน ร่วมแสดงความยินดี ประกาศเกียรติคุณเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 100,000 ตัว ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี และลูกปูม้า จำนวน 3,000,000 ตัว ซึ่งได้จากการดำเนินงานกิจกรรมธนาคารปูม้าของชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปะนาเระ

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา ร่วมกับตัวแทน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน) สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี และหน่วยงานราชการ แก่บุตรหลานชาวประมง ณ สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนักเรียน บุตรหลาน ชาวประมงรับทุนการศึกษา จำนวน 34 ราย

วันที่ 21 กันยายน 2563 ครบรอบวันสถาปนากรมประมง ปีที่ 94 กลุ่มชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี รับโล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (สาขากลุ่มเกษตรกรทำการประมง) จาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง บางเขน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. หน่วยราชการสังกัดกรมประมงจังหวัดปัตตานี นำโดย เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกับอำเภอกะพ้อ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (21 กันยายน 2563) ณ บริเวณริมแม่น้ำสายบุรี หมู่ที่ 6 บ้านคอลอกาปะ ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน ภาคเอกชน พร้อมทั้งราษฎรในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ พันธุ์ปลายี่สกเทศ จำนวน 300,000 ตัว พันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 150,000 ตัว พันธุ์ปลาสุลต่าน จำนวน 50,000 ตัว และพันธุ์ปลาบู่ทราย จำนวน 50,000 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 550,000 ตัว วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ และขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชน งดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายนของทุกปีโดยพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

       วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) จังหวัดปัตตานี จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต่อธนาคารของผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ที่ได้ยื่นคำร้องต่อกรมประมง เพื่อขอเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ซึ่งเป็นเรือประมงที่มีขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส ภายในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี จำนวน 74 ราย โดยมี เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี และนายสมบูรณ์ ศุภกิจกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมและชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการในส่วนของการทำธุรกรรมกับธนาคาร

       2 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี พร้อม ด้วยนายกมล ผิวเหมาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายณรงค์เดช เขียวสะ ประมงอำเภอยะหริ่ง ได้ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โครงการด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ในพื้นที่ทะเลตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และร่วมวางแผนกำหนดจุดพิกัดในการจัดวางปะการังเทียม โดยมีนายหัสพงค์ สมชนะกิจ และนายนพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) เข้าร่วมให้คำแนะนำในการวางแผนการจัดวางปะการังรังเทียม ณ ชมรมประมงพื้นบ้านบ้านตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 จังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี และกลุ่ม Pattani Betta Team ร่วมจัดการประกวดปลากัดสวยงามจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2563 ในงานแสดงสินค้า วัฒนธรรมและของดีเมืองตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดสวยงาม และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จัก ปลากัด สัตว์น้ำประจำชาติไทย โดยมีการจัดการประกวดปลากัด จำนวน 3 กลุ่ม 18 ประเภท รางวัล 90 รางวัล และรางวัล(พิเศษ) The Best จำนวน 3 รางวัล ในการนี้ นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการประกวดปลากัด ผลการจัดการประกวดในครั้งนี้มีผู้ส่งปลากัดเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น 400 ตัว

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ฐานะประธานคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี และสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ได้ตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือประมง จำนวน 3 ลำ ได้แก่ เรือประมงชื่อ แก้วมุณีโชค 6, สมบัติวัฒนา 16 และสมบัติวัฒนา 21 ภายใต้ โครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) ช่วงที่ 2 ณ ท่าเรือน้ำลึกปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายกมล ผิวเหมาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี พร้อม   นายสมชาย ชุณหภากร ประมงอำเภอเมืองปัตตานี และนางสาวผุสดี จันทร์เมือง ประมงอำเภอปะนาเระ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีคณะทำงานติดตามผลโครงการฯ ซึ่งมี นางสาววรรณวิมล ทวีวิกยการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง กองตรวจการประมง กรมประมง เป็นหัวหน้าคณะฯ พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ ขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 4 กลุ่ม และได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี   และอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมภายในของกลุ่มประมงพื้นบ้านรูสะมิแล และสมาคมชาวประมงพื้นบ้านอำเภอปะนาเระ

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายกมล ผิวเหมาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมแถลงข่าวจับกุมเรือประมงเวียดนาม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทัพเรือภาคที่ 2/ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 ได้ตรวจพบและจับกุมเรือประมงต่างชาติ จำนวน 4 ลำ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะ บริเวณแบริ่ง 180 ระยะทาง 92 ไมล์ทะเล จากปลายแหลมตาชี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตรวจสอบพบเป็นเรือประมงสัญชาติเวียดนาม ประเภทเรืออวนล้อม จำนวน 2 ลำ และเรือปั่นไฟ จำนวน 2 ลำ ลูกเรือ 37 คน จึงได้ควบคุมเรือดังกล่าว มาทำการสอบสวนที่ท่าเทียบเรือหน่วยป้องกันและปราบประมงทะเลปัตตานี เพื่อส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง.. (2,130)  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,150) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (1,074) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (1,009) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (983) สำนักงานประมงอำเภอมายอ.. (975) สำนักงานประมงอำเภอหนองจิก.. (974) ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง.. (961) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (960) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (943) วาระปัตตานี 2561.. (942) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (900) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (886) สำนักงานประมงอำเภอกะพ้อ.. (879) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (875) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (848) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (833) สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น.. (819) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (787) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (783)