บทความสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

โครงการชริมพ์บอร์ด Shrimp Board เป็นโครงการซื้อ-ขายกุ้งทะเลในราคาที่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต (ราคาปากบ่อ) สามารถอ่านรายละเอียดโครงการจากรูปแนบได้เลยครับ

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางจุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางสาวอุไรวรรณ์ ยันพะโยม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายอับดุลรอศักดิ์ อีแต นักวิชาการประมง ร่วมกับประมงอำเภอทุ่งยางแดง ลงพื้นที่รับสมัครเกษตรกรและเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP สัตว์น้ำจืดปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 ราย เป็นเกษตรกรเลี้ยงปลาดุกและปลานิล ในอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้ ศึกษารายละเอียดตามประกาศอย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรือเอก ธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ สุธรรมมา เจ้าพนักงานประมง และนางสาววรเพ็ชร์ ทัศแก้ว เจ้าพนักงานประมง ตรวจประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง จำนวน 1 ลำ ณ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ผลการตรวจประเมินพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.00 น. เรือเอก ธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ สุธรรมมา เจ้าพนักงานประมง และนางสาววรเพ็ชร์ ทัศแก้ว เจ้าพนักงานประมง ตรวจประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง จำนวน 1 ลำ ณ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ผลการตรวจประเมินพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.00 น. เรือเอก ธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ สุธรรมมา เจ้าพนักงานประมง และนางสาววรเพ็ชร์ ทัศแก้ว เจ้าพนักงานประมง ตรวจประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง จำนวน 2 ลำ ณ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ผลการตรวจประเมินพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.เรือเอก ธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นายกมล ผิวเหมาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เป็นประธานส่งมอบ พันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 500,000 ตัว ได้แก่ ผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ ลงในเขตอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน ขององค์กรชุมชนบ้านสะพานไม้บานา หมู่ที่ 2 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ส่วนราชการ หน่วยกำลังในพื้นที่และชาวประมง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2564