16 มี.ค.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยประมงจังหวัดสงขลา เรือโทนพดล จันทรมณี มอบหมายให้นายอภิรัช แก้วฤทธิ์

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

16 มี.ค.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยประมงจังหวัดสงขลา เรือโทนพดล จันทรมณี มอบหมายให้นายอภิรัช แก้วฤทธิ์  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-17  |   ข่าววันที่: 2021-03-17 |  อ่าน: 77 ครั้ง
 

16 มี.ค.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยประมงจังหวัดสงขลา เรือโทนพดล จันทรมณี มอบหมายให้นายอภิรัช แก้วฤทธิ์ ร่วมบูรณาการกับ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา นางวิภาวดี บุญชัย ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นางสมร คุ้มวิริยะ ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน นายอาทิตย์ แซ่เฮง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน และนายดาเนตร เฮง ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา
เข้าร่วมออกตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูป
สัตว์น้ำ โดยชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ  
มีผลปฏิบัตงานดังนี้
1.บริษัท จะนะอุตสาหกรรมประมง จำกัด
เจ้าของกิจการชื่อ นายปรัชญ์ เจริญชนะกิจ 
ประกอบกิจการ ผลิตปลาป่น
ตั้งอยู่ เลขที่ 200 หมู่11 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
แรงงานจำนวนรวม 40 คน 
สัญชาติไทย จำนวน  37  คน 
ชาย จำนวน 26 คน
หญิง จำนวน 11 คน 
สัญชาติกัมพูชา จำนวน 3 คน
ชาย จำนวน 3 คน  
หญิง จำนวน - คน 
ผลการตรวจ : พบการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 108 จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแต่มีรายละเอียดไม่ครบตามรายการที่กฎหมายกำหนดในเรื่อง การลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น การลาคลอดบุตร การจ่ายค่าชดเชย และการย้ายสถานประกอบกิจการ
2.บริษัท สมิหลาปลาป่น จำกัด 
เจ้าของกิจการชื่อ นายพิธาร รัตตธรรม
ประกอบกิจการ ผลิตปลาป่น
ตั้งอยู่ เลขที่  88/8 หมู่1 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา 
แรงงานจำนวนรวม 36 คน 
สัญชาติไทย 
จำนวน 32 คน 
ชาย จำนวน  24 คน  
หญิง จำนวน  8 คน
สัญชาติกัมพูชา จำนวน 4 คน
ชาย จำนวน 2 คน
หญิง จำนวน 2 คน
ผลการตรวจ : พบการกระทำความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.จัดวันหยุดตามประเพณีไม่ครบ 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ และพิจารณาจัดวันหยุดตามประเพณี ไม่ใช่วันหยุดราชการประจำปี ทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่นตามมาตรา 29
2.จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแต่มีรายละเอียดไม่ครบตามรายการที่กฎหมายกำหนดในเรื่อง การลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น การลาเพื่อคลอดบุตร การจ่ายค่าชดเชย และการย้ายสถานประกอบกิจการ ตามมาตรา 108
3.จัดทำทะเบียนลูกจ้างไม่ครบตามรายการที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 113
4.จัดทำเอกสารการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุดและค่าทำงานในวันหยุดไม่ครบตามรายการที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 114
ทั้งนี้พตร.ได้มีคำสั่งตามมาตร139(3) จำนวน 2 แห่ง ให้นายจ้างดำเนินการให้ถูกต้อง และรายงานผลให้ทราบต่อไป และไม่พบการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์16 มี.ค.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยประมงจังหวัดสงขลา เรือโทนพดล จันทรมณี มอบหมายให้นายอภิรัช แก้วฤทธิ์ ร่วมบูรณาการกับ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา นางวิภาวดี บุญชัย ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นางสมร คุ้มวิริยะ ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน นายอาทิตย์ แซ่เฮง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน และนายดาเนตร เฮง ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา
เข้าร่วมออกตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูป
สัตว์น้ำ โดยชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ  
มีผลปฏิบัตงานดังนี้
1.บริษัท จะนะอุตสาหกรรมประมง จำกัด
เจ้าของกิจการชื่อ นายปรัชญ์ เจริญชนะกิจ 
ประกอบกิจการ ผลิตปลาป่น
ตั้งอยู่ เลขที่ 200 หมู่11 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
แรงงานจำนวนรวม 40 คน 
สัญชาติไทย จำนวน  37  คน 
ชาย จำนวน 26 คน
หญิง จำนวน 11 คน 
สัญชาติกัมพูชา จำนวน 3 คน
ชาย จำนวน 3 คน  
หญิง จำนวน - คน 
ผลการตรวจ : พบการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 108 จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแต่มีรายละเอียดไม่ครบตามรายการที่กฎหมายกำหนดในเรื่อง การลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น การลาคลอดบุตร การจ่ายค่าชดเชย และการย้ายสถานประกอบกิจการ
2.บริษัท สมิหลาปลาป่น จำกัด 
เจ้าของกิจการชื่อ นายพิธาร รัตตธรรม
ประกอบกิจการ ผลิตปลาป่น
ตั้งอยู่ เลขที่  88/8 หมู่1 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา 
แรงงานจำนวนรวม 36 คน 
สัญชาติไทย 
จำนวน 32 คน 
ชาย จำนวน  24 คน  
หญิง จำนวน  8 คน
สัญชาติกัมพูชา จำนวน 4 คน
ชาย จำนวน 2 คน
หญิง จำนวน 2 คน
ผลการตรวจ : พบการกระทำความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.จัดวันหยุดตามประเพณีไม่ครบ 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ และพิจารณาจัดวันหยุดตามประเพณี ไม่ใช่วันหยุดราชการประจำปี ทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่นตามมาตรา 29
2.จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแต่มีรายละเอียดไม่ครบตามรายการที่กฎหมายกำหนดในเรื่อง การลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น การลาเพื่อคลอดบุตร การจ่ายค่าชดเชย และการย้ายสถานประกอบกิจการ ตามมาตรา 108
3.จัดทำทะเบียนลูกจ้างไม่ครบตามรายการที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 113
4.จัดทำเอกสารการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุดและค่าทำงานในวันหยุดไม่ครบตามรายการที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 114
ทั้งนี้พตร.ได้มีคำสั่งตามมาตร139(3) จำนวน 2 แห่ง ให้นายจ้างดำเนินการให้ถูกต้อง และรายงานผลให้ทราบต่อไป และไม่พบการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์


 Tags

  •  บทความ
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน แผนดำเนินงานประจำปี โครงสร้างหน่วยงาน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แผนการขับเคลื่อน (ยุทธศาสตร์กรมประมง) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 -31 มี.ค 64) มาตรฐานการให้บริการ (คู่มือการจำหน่ายสัตว์น้ำ) งบประมาณ และผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ และผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน งบประมาณ 2563 แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 อำนาจหน้าที่ โครงสร้างหน่วยงาน นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา สถานการณ์ด้านประมงจังหวัดสงขลา แนวจัดวางปะการังเทียม แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา เขตฟาร์มทะเล เครื่องมือประมงประจำที่ ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่ เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง ข้อมูลการประมงในสงขลา
  •  Hit 20 อันดับ
  • แนวจัดวางปะการังเทียม.. (2,784)  ประกาศกรมประมง  เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (2,171) ข้อมูลการประมงในสงขลา.. (1,961) ประกาศรับสมัคร.. (1,873) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,525) (วันที่ 9-17  มีนาคม  2560) นายยุทธนา  ราญฎร  ประมงอำเภอกระแสสินธุ์  เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา.. (1,347) ประกาศกรมประมง  เรื่องกำหนดห้วงเวลา  หลักเกณฑ์ วิธี ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำประมงพาณิชย์  สำหรับปีการประมง 2561-2562  พ.ศ.2561.. (1,099) วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา.. (1,056) ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (1,038) แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา.. (945) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (881) เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่.. (876) เขตฟาร์มทะเล.. (869) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ .. (828) เครื่องมือประมงประจำที่.. (823) ประกาศรับสมัคร.. (803) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (795) วันนี้ (28 มีค 60)  นายยุทธนา  ราญฎร ประมงอำเภอกระแสสินธุ์.. (789) แบนเนอร์.. (777) เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด.. (768)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000