16 มี.ค.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยประมงจังหวัดสงขลา เรือโทนพดล จันทรมณี มอบหมายให้นายอภิรัช แก้วฤทธิ์

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา


16 มี.ค.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยประมงจังหวัดสงขลา เรือโทนพดล จันทรมณี มอบหมายให้นายอภิรัช แก้วฤทธิ์ 16 มี.ค.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยประมงจังหวัดสงขลา เรือโทนพดล จันทรมณี มอบหมายให้นายอภิรัช แก้วฤทธิ์ ร่วมบูรณาการกับ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา นางวิภาวดี บุญชัย ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นางสมร คุ้มวิริยะ ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน นายอาทิตย์ แซ่เฮง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน และนายดาเนตร เฮง ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา
เข้าร่วมออกตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูป
สัตว์น้ำ โดยชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ  
มีผลปฏิบัตงานดังนี้
1.บริษัท จะนะอุตสาหกรรมประมง จำกัด
เจ้าของกิจการชื่อ นายปรัชญ์ เจริญชนะกิจ 
ประกอบกิจการ ผลิตปลาป่น
ตั้งอยู่ เลขที่ 200 หมู่11 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
แรงงานจำนวนรวม 40 คน 
สัญชาติไทย จำนวน  37  คน 
ชาย จำนวน 26 คน
หญิง จำนวน 11 คน 
สัญชาติกัมพูชา จำนวน 3 คน
ชาย จำนวน 3 คน  
หญิง จำนวน - คน 
ผลการตรวจ : พบการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 108 จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแต่มีรายละเอียดไม่ครบตามรายการที่กฎหมายกำหนดในเรื่อง การลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น การลาคลอดบุตร การจ่ายค่าชดเชย และการย้ายสถานประกอบกิจการ
2.บริษัท สมิหลาปลาป่น จำกัด 
เจ้าของกิจการชื่อ นายพิธาร รัตตธรรม
ประกอบกิจการ ผลิตปลาป่น
ตั้งอยู่ เลขที่  88/8 หมู่1 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา 
แรงงานจำนวนรวม 36 คน 
สัญชาติไทย 
จำนวน 32 คน 
ชาย จำนวน  24 คน  
หญิง จำนวน  8 คน
สัญชาติกัมพูชา จำนวน 4 คน
ชาย จำนวน 2 คน
หญิง จำนวน 2 คน
ผลการตรวจ : พบการกระทำความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.จัดวันหยุดตามประเพณีไม่ครบ 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ และพิจารณาจัดวันหยุดตามประเพณี ไม่ใช่วันหยุดราชการประจำปี ทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่นตามมาตรา 29
2.จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแต่มีรายละเอียดไม่ครบตามรายการที่กฎหมายกำหนดในเรื่อง การลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น การลาเพื่อคลอดบุตร การจ่ายค่าชดเชย และการย้ายสถานประกอบกิจการ ตามมาตรา 108
3.จัดทำทะเบียนลูกจ้างไม่ครบตามรายการที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 113
4.จัดทำเอกสารการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุดและค่าทำงานในวันหยุดไม่ครบตามรายการที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 114
ทั้งนี้พตร.ได้มีคำสั่งตามมาตร139(3) จำนวน 2 แห่ง ให้นายจ้างดำเนินการให้ถูกต้อง และรายงานผลให้ทราบต่อไป และไม่พบการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์16 มี.ค.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยประมงจังหวัดสงขลา เรือโทนพดล จันทรมณี มอบหมายให้นายอภิรัช แก้วฤทธิ์ ร่วมบูรณาการกับ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา นางวิภาวดี บุญชัย ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นางสมร คุ้มวิริยะ ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน นายอาทิตย์ แซ่เฮง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน และนายดาเนตร เฮง ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา
เข้าร่วมออกตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูป
สัตว์น้ำ โดยชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ  
มีผลปฏิบัตงานดังนี้
1.บริษัท จะนะอุตสาหกรรมประมง จำกัด
เจ้าของกิจการชื่อ นายปรัชญ์ เจริญชนะกิจ 
ประกอบกิจการ ผลิตปลาป่น
ตั้งอยู่ เลขที่ 200 หมู่11 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
แรงงานจำนวนรวม 40 คน 
สัญชาติไทย จำนวน  37  คน 
ชาย จำนวน 26 คน
หญิง จำนวน 11 คน 
สัญชาติกัมพูชา จำนวน 3 คน
ชาย จำนวน 3 คน  
หญิง จำนวน - คน 
ผลการตรวจ : พบการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 108 จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแต่มีรายละเอียดไม่ครบตามรายการที่กฎหมายกำหนดในเรื่อง การลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น การลาคลอดบุตร การจ่ายค่าชดเชย และการย้ายสถานประกอบกิจการ
2.บริษัท สมิหลาปลาป่น จำกัด 
เจ้าของกิจการชื่อ นายพิธาร รัตตธรรม
ประกอบกิจการ ผลิตปลาป่น
ตั้งอยู่ เลขที่  88/8 หมู่1 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา 
แรงงานจำนวนรวม 36 คน 
สัญชาติไทย 
จำนวน 32 คน 
ชาย จำนวน  24 คน  
หญิง จำนวน  8 คน
สัญชาติกัมพูชา จำนวน 4 คน
ชาย จำนวน 2 คน
หญิง จำนวน 2 คน
ผลการตรวจ : พบการกระทำความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.จัดวันหยุดตามประเพณีไม่ครบ 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ และพิจารณาจัดวันหยุดตามประเพณี ไม่ใช่วันหยุดราชการประจำปี ทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่นตามมาตรา 29
2.จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแต่มีรายละเอียดไม่ครบตามรายการที่กฎหมายกำหนดในเรื่อง การลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น การลาเพื่อคลอดบุตร การจ่ายค่าชดเชย และการย้ายสถานประกอบกิจการ ตามมาตรา 108
3.จัดทำทะเบียนลูกจ้างไม่ครบตามรายการที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 113
4.จัดทำเอกสารการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุดและค่าทำงานในวันหยุดไม่ครบตามรายการที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 114
ทั้งนี้พตร.ได้มีคำสั่งตามมาตร139(3) จำนวน 2 แห่ง ให้นายจ้างดำเนินการให้ถูกต้อง และรายงานผลให้ทราบต่อไป และไม่พบการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมถรรณะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้า...  1,668   ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ สำหรับการใช้ยื่นประกอบการสมัครพนักงานราชการกรมประมง   311  ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา...  281  สรุปราคาประมูล ซื้อ/ขาย กุ้ง ณ ปากบ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา   112  วันที่ 7 สิงหาคม 2565 นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอสทิงพระ พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ บ...  107  การตรวจสอบ และประเมินสภาพเรือประมง ตามโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบฯ   90  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา   61  สรุปราคาประมูล/ซื้อ/ขาย กุ้ง ณ ปากบ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา   56  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา   55  สรุปราคาประมูล ซื้อ/ขาย กุ้ง ณ ปากบ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา   54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000       fpo-songkhla@dof.in.th   074-311302   แฟนเพจ