บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
เรือโทนพดล จันทรมณี

ประมงจังหวัดสงขลา
(อำนวยการสูง)
    


นางวิลาสินี คงเล่ง

นักวิชาการประมงชำนาญการ พิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายยุคล เหมบัณฑิต

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางโสภา เอี่ยมสอาด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นายครรชิต เพ็ชรจำรัส

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอเมืองสงขลา)
    
นายชูศักดิ์ บริสุทธิ์

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอสทิงพระ)
    
นายบุญฤทธิ์ ขุนศรีแก้ว

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอเทพา)
    
นายเอกรักษ์ หวังหลำ

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอจะนะ)
    
นายสมเกียรติ อินทร์ชู

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอหาดใหญ่)
    
นายนิรันดร์ อุบลสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
( ประมงอำเภอระโนด)
    
นายมานพ เห็นดีน

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอสิงหนคร)
    


นายอุทัย องอาจ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายพิรัฐ ตั้งสุขเจริญกุล

นิติกรปฎิบัติการ
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางเกวลิลร์ สุวรรณมณี

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
(ประมงอำเภอสะเดา)
    
นายเจษฎา ถังมณี

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอสะบ้าย้อย)
    
นางสาวนฎา ไล้ทองคำ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอกระแสสินธุ์)
    
นางเพลินทิพย์ สวัสดิ์ยานนท์

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายพรสิทธิ์ ทองเพชร

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอรัตภูมิ)
    
นางสาวสมศรี จันทร์ประสาท

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(สำนักงานประมงอำเภอสิงหนคร)
    
นายสรชัช เพ็ชรจำรัส

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอนาทวี)
    
นางสาววินิตา มณีโชติ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นายนฤดล วงศ์สุวรรณ

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
(ประมงอำเภอควนเนียง)
    
นางสาวสุนิสา จันเจริญ

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
(ประมงอำเภอบางกล่ำ)
    
นางสาวณณัฎฐวี โปจุ้ย

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางสาวศิริพร ไหมชุม

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นางสาวบูหลัน สันเกาะ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นายวรชาติ ชูพงศ์

ช่างเครื่องเรือ ช3
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นางวรรณี เมืองแก้ว

พนักงานการเงินและบัญชี ส3
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นายสมุด หอมพานิช

พนักงานขับรถยนต์ ส2
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นายอภิรัช แก้วฤทธิ์

นักวิชาการประมง
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางสาวรอซีดะห์ กะลูแป

นักวิชาการประมง
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางสาวพิมพ์ทอง หลำแหล๊ะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(สำนักงานประมงอำเภอเมืองสงขลา)
    
นางสาวมนัญญา วิเศษสินธุ์

นักวิชาการประมง
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    


ว่าที่ ร.ต.ฐานันดร์ ไกรดิษฐ์

เจ้าพนักงานประมง
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายธีรศักดิ์ นุ้ยสมัน

เจ้าพนักงานประมง
(สำนักงานประมงอำเภอจะนะ)
    


นางธัญชนก เจษฎารมย์

เจ้าหน้าที่ประมง
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางสาวรินรดา ทวีรัตน์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นางสาวหน๊ะ ยามาเจริญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นายพุฒิเมธ สงค์เกื้อ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นางสาวสุนิตย์ตา วงศ์สวัสดิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นายสิริรุจ ราญฎร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    


นางสาวยศวดี ขุนศรีแก้ว

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นายปิยวัฒน์ รามมาก

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นางสาวชลธีรา บุญจุบัน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    


นางวัจนา ไชยรัตน์

จ้างเหมาทำความสะอาด
(กุล่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นายไชยชนะ แก้วประไพ

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นายชาญณรงค์ แก้วนิล

จ้างเหมาบริการ
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางสาวกรทิพาพรรณ วรรณโร

จ้างเหมาบริการ
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางสาวโซฟียะห์ โส๊ะชูดชู

จ้างเหมาบริการ
(สำนักงานประมงอำเภอเทพา)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000