ร่วมการประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง เงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการใช้ประโยชน์ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ร่วมการประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง เงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการใช้ประโยชน์ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
         วันที่? 8 สิหาคม 2565? นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสมพร เกื้อสกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวปริชาติ สงช่วย นิติกรปฏิบัติการ นางเกศสุดา แสงมณี นักวิชาการประมง นางสาวปิยาภรณ์  หนูอักษร นางสาวปวีณนุช จันทรมณี  นายณัฐพล มากสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง เงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการใช้ประโยชน์ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ข้อมูล สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณอ่าวบ้านดอน ครั้งที่ 2 โดยมีนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน และนายศิวะ ธนาพล ประมงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุมดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้หารือ และกำหนดเงื่อนไขและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้พื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ได้กำหนดเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มเติม  และกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับอนุญาต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรื...  214   สำนักงานประมงอำเภอบ้านนาเดิม ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิ...  167  สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประส...  137  สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ลดการใช้พล...  116  สำนักงานประมงอำเภอดอนสัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันและปราปรามประมงทะเลเกา...  112  สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงสำรวจพื้นที่อำเภอพุนพิน เพื่อหาแนวทางการบริหา...  109  สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทส...  103  สำนักงานประมงอำเภอเกาะพะงัน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า ห...  98  สำนักงานประมงอำเภอเกาะพะงัน เข้าร่วมเวทีประชุมวางแผนการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพย...  93  สำนักงานประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูก...  85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130    fposuratthani@gmail.com   077240612   077311117   แฟนเพจ