รับฟังความคิดเห็นพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ตำบลชลครามและตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก

 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี


รับฟังความคิดเห็นพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ตำบลชลครามและตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก วันที่  6 มกราคม 2565 นายอิทธิพล  ขวาไทย  ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบหมายให้นายสมพร เกื้อสกุล  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายเอกพล รัตนพันธ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสาวปริชาติ สงช่วย นิติกรปฏิบัติการ นางสาวสกุลทิพย์ พุทธแก้ว เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นางเกศสุดา แสงมณี นักวิชาการประมง นางสาวปิยาภรณ์ หนูอักษร นางสาวศุภกานต์ ปันม้า นางสาววรรณพร เสวกจันทร์ นางสาวปวีณนุช จันทรมณี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สนง. ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุวิทย์ ชูช่วย ประมงอำเภอดอนสัก นางสาวจิตติมา ศุภลักษณ์ ผู้ช่วยประมงอำเภอดอนสัก จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต.ชลคราม, ต.ดอนสัก) ณ ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม (โรงเรียนบ้านพอด)ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้สังเกตุการณ์คือ นายระบิล ทองนาค ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จ.สุราษฎร์ธานี นายณัฐพัชร เจ็ะมะ นายเจษฎา ทองขำ นายฉัตรชัย ดวงแก้ว นายศุภกฤต เดียวฉิ้ม ตัวแทนจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี นายชูศักดิ์ นาคนวล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นายชัชชัย มณี ปลัดอาวุโส ร้อยเอกประเสริฐ ทองสกุล สัสดีอำเภอดอนสัก ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินอ่าวบ้านดอน เพื่อการจัดการการใช้ทรัพยากรประมงให้เกิดความสมดุล ยั่งยืนและเป็นธรรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับฟังความคิดเห็นพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธ...  217   รับแจ้งเหตุปลาตายในแหล่งน้ำสาธารณะ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย อำเภอเวียงสระ    204  สนับสนุนปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ ศพก.หลักอำเภอไชยา   173  การรรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรร...  156  ร่วมนำสินค้าประมงพื้นบ้านจากเกาะพงัน กระจายสู่ผู้บริโภค (Fisherman Market)   154  ประชุมชี้แจงกรอบระยะเวลาและหลักเกณฑ์ในการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการ...  150  ส่งมอบปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ อาหารปลากินพืช และป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การเ...  137  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด   137  เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน คืน ปูม้าสู่ธรรมชาติ   132  ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัด   132


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130    fposuratthani@gmail.com   077240612   077311117   แฟนเพจ