รับฟังความคิดเห็น พื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ ตำบลพุมเรียง ตำบลเลม็ดและตำบลตะกรบ อำเภอไชยา

 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี


รับฟังความคิดเห็น พื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ ตำบลพุมเรียง ตำบลเลม็ดและตำบลตะกรบ อำเภอไชยา วันที่ 22 ธันวาคม 2564  นายอิทธิพล  ขวาไทย  ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบหมายนายสมพร เกื้อสกุล  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายเอกพล รัตนพันธ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสาวปริชาติ สงช่วย นิติกรปฏิบัติการ นางเกศสุดา แสงมณี นักวิชาการประมง นางสาวปิยาภรณ์ หนูอักษร นางสาวศุภกานต์ ปันม้า นางสาววรรณพร เสวกจันทร์ นางสาวปวีณนุช จันทรมณี นายธีรพล จันทบูรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเสน่ห์ รัตนสำเนียงประมงอำเภอไชยา รับฟังความคิดเห็น พื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต.พุมเรียง,ต.เลม็ด,ต.ตะกรบ) ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลพุมเรียง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้สังเกตุการณ์คือ นายกฤษฎา จอนวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพุมเรียง นางสาวยุวดี      เศวตศิลป์ กำนัน ต.พุมเรียง ว่าที่ร้อยตรีอุทัยวุธ คาน ที่ปรึกษานายก อบจ.สฎ. ร.ท.อัมรินทร์    จิตเขม้น ร.ท.สมบัติ ฤทธานันท์ ตัวแทนจาก ศรชล.สุราษฎร์ธานี นางภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกลุ่มประมงพื้นบ้าน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการพื้นที่ ที่เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินอ่าวบ้านดอน เพื่อการจัดการการใช้ทรัพยากรประมงให้เกิดความสมดุล ยั่งยืนและเป็นธรรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับแจ้งเหตุปลาตายในแหล่งน้ำสาธารณะ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย อำเภอเวียงสระ    241   การรรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรร...  213  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด   194  ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัด   189  เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน คืน ปูม้าสู่ธรรมชาติ   168  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรม...  161  ผลการคัดเลือกกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด   145  ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมเพื่อชี้แจ้งกิจกรรมการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาส...  141  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้   138  ประชุมนำเสนอแผนในการพัฒนาจังหวัด ๔.๐ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี   124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130    fposuratthani@gmail.com   077240612   077311117   แฟนเพจ