ตรวจเยี่ยมและติดตามเกษตรกรที่ยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัย ด้านการประมง อำเภอท่าชนะ      

 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ตรวจเยี่ยมและติดตามเกษตรกรที่ยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัย ด้านการประมง อำเภอท่าชนะ       วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางพิไลพร ทองมาก ประมงอำเภอท่าชนะ พร้อมด้วย   นางสาวศิริโสภา ทิพย์เนตร นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตรวจเยี่ยมและติดตามเกษตรกรที่ยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัย ด้านการประมง ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในเขตพื้นที่ตำบลท่าชนะ ตำบลสมอทอง ตำบลวัง ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับฟังความคิดเห็นพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธ...  217   รับแจ้งเหตุปลาตายในแหล่งน้ำสาธารณะ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย อำเภอเวียงสระ    205  สนับสนุนปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ ศพก.หลักอำเภอไชยา   173  การรรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรร...  156  ร่วมนำสินค้าประมงพื้นบ้านจากเกาะพงัน กระจายสู่ผู้บริโภค (Fisherman Market)   154  ประชุมชี้แจงกรอบระยะเวลาและหลักเกณฑ์ในการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการ...  150  ส่งมอบปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ อาหารปลากินพืช และป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การเ...  138  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด   137  เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน คืน ปูม้าสู่ธรรมชาติ   132  ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัด   132


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130    fposuratthani@gmail.com   077240612   077311117   แฟนเพจ