ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม


ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ จำนวน 1 รายการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม พิธีประดิษฐานองค์ท้าวเวสสุวรรณโณ และพิธีบวงส...  53   ประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเ...  51  ร่วมกิจกรรมนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๒๐   50  ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยื...  49  สัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย Smart Famer, Young Smart Farmer และอาสามัครเกษตรหมู่บ้า...  48  โครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   48  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้...  48  ศึกษาดูงาน "การจัดการขยะที่ต้นทาง ด้วยหลัก 3Rs" โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน   47  เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ...  46  กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการขนถ่ายสินค้าประมงส่งกลิ่นเหม็นรบกวน   45


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    fpo-samutsong@hotmail.com   034-711258   034-711258