บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวฐิติทิพย์ ด้วงเงิน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายสามารถ คิ้มสูง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นางลภัสรดา ยศกรธนสาร

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
    


นางสาวทัศนี นิยมดุษดี

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายบัณฑิต ยังพลขันธ์

หัวหน้าบริหารจัดการด้านการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายรวิวรรธ รัตนราช

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นายรุ่งนิรันดร์ จันทร์แจง

ประมงอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายประธาน น้อยสอาด

ประมงอำเภอบางคนที
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายอุดมพร รื่นเกษม

ประมงอำเภออัมพวา
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นางเสาวลักษณ์ เอียดเหล็น

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวศิรินันท์ พินิจ

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายชนาธิป ศรีสว่างสุข

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายชลธิศร์ ตั้งเจริญ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายปิยพงษ์ แก้วอุดร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000