การออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook)

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม


การออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  นาวาตรี  สรรเสริญ  เสรีรักษ์  ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายวิศิษฎ์ ขวัญดี  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส นางสาวปรมาภรณ์  เวชสุวรรณ  พนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางปฏิบัติในการออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ณ ห้องประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2  โดยมี นายศิริศักดิ์     ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อบูรณาการ   ในการทำงาน ผลการประชุม ให้สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีหน้าที่ออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook)   ต้องมีหลักฐานหมายเลข  13 หลัก ประจำตัวของแรงงานต่างด้าวจากกรมการปกครองก่อนถึงจะออกหนังสือคนประจำเรือได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การจัดสรร...  583   วัตถุมงคลเหรียญท้าวเวสสุวรรณโณ - องค์พระหลักเมือง พิมพ์จำปี ที่ระลึกสมโภช 121 ปี...  160  ประกาศกรมประมง เรื่อง เงื่อนไขที่ผู้ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนพื้นที่ทำการประมงต้องป...  149  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ...  101  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพประมง)    97  โครงการศูนย์การเรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   91  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเ...  69  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค เปิดตลาด Fisherman Market    68  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้น...  68  โครงการ การพัฒนาแก้มลิงทุ่งหิน   66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    fpo-samutsong@hotmail.com   034-711258   034-711258