คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

  •  Hits 10 อันดับ
  • แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการด้านประมง.. (10,006)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (5,644) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (3,186) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,916) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (2,720) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ทบ.1 จังหวัดนครปฐม .. (2,678) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,980) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2564.. (1,768) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,690) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (1,673)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000