บทความหน้าหลัก สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (5,641)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,009) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,097) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,671) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,534) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,448) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,219) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,165) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,105) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,030) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (924) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (903) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (802) สถิติประมง.. (791) ราคาสัตว์น้ำ.. (784) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (760) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (666) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (645) หน่วยงานส่วนกลาง.. (643) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (621)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000