บทความหน้าหลัก สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,878)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,971) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,665) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,334) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (2,145) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (2,006) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,765) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,564) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,464) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,316) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,217) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (1,126) สถิติประมง.. (1,125) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,109) ราคาสัตว์น้ำ.. (1,051) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (984) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (966) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (944) ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม.. (893) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (890)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000