การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2019-12-22  |   ข่าววันที่: 2019-12-25 |  อ่าน: 821 ครั้ง
 

การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 

       ตามที่กรมประมงได้ออกประกาศตามมาตรา 78 (1) แห่งประราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77 ต้องแจ้งการประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจะดำเนินการปล่อยกุ้งทะเลลงเลี้ยง นั้น

       นครปฐมเป็นจังหวัดที่มีการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลชนิดกุ้งขาวแวนนาไม กระจายอยู่ในอำเภอต่างๆ ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัด และคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศตามมาตรา 77 กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ.2562 ลงวันที่ 13 ส.ค.62 ให้เขตพื้นที่ทั้งจังหวัดนครปฐม เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จากกรอบกฏหมายที่กำหนด ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ชนิดกุ้งขาวแวนนาไม ที่มีการประกอบกิจการในพื้นที่ ไม่ว่าจะมีที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จังหวัดต้องดำเนินการจดแจ้งให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 3 เมษายน 2563

      ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอจดแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล โดยยื่นแบบ จสค.1 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ ณ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม หรือประสานประมงอำเภอในพื้นที่เพื่อขอยื่นเอกสารแบบจดแจ้ง จสค.1 เมื่อหน่วยงานได้รับเอกสารคำขอจดแจ้ง และตรวจสอบหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด สำนักงานจะออกหนังสือรับรองการแจ้งประอบกิจการฯ ให้ต่อไป

     ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่จดแจ้งเรียบร้อย ต้องการดำเนินการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลให้เป็นไปตามข้อกำหนดให้ผู้ประกอบการกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลวึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรฐาน 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 78 (4) ห้ามใช้และเคมีภัณฑ์ต้องห้ามที่กำหนด มาตรา 78 (5) ต้องจัดการน้ำทิ้งหรือของเสียให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 28 ก.ย.48 และแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 78 (6) ต้องดำเนินการป้องกันน้ำจากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลมิให้รั่วไหลออกสู่ภายนอกสถานประกอบการ

ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอแบบจดแจ้ง จสค.1 ได้ ณ สำนักงานประมงจังหวัด หรือสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ หรือ Download 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (3,669)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,056) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,431) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,336) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,258) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (945) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (821) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (811) แบบคำขอต่างๆ.. (766) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (714) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (704) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (696) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (620) สถิติประมง.. (601) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (589) ราคาสัตว์น้ำ.. (545) หน่วยงานส่วนกลาง.. (520) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (500) อาสาสมัครด้านการประมง.. (468) ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ.. (433)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000