การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2019-12-22  |   ข่าววันที่: 2019-12-25 |  อ่าน: 2,324 ครั้ง
 

การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 

       ตามที่กรมประมงได้ออกประกาศตามมาตรา 78 (1) แห่งประราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77 ต้องแจ้งการประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจะดำเนินการปล่อยกุ้งทะเลลงเลี้ยง นั้น

       นครปฐมเป็นจังหวัดที่มีการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลชนิดกุ้งขาวแวนนาไม กระจายอยู่ในอำเภอต่างๆ ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัด และคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศตามมาตรา 77 กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ.2562 ลงวันที่ 13 ส.ค.62 ให้เขตพื้นที่ทั้งจังหวัดนครปฐม เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จากกรอบกฏหมายที่กำหนด ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ชนิดกุ้งขาวแวนนาไม ที่มีการประกอบกิจการในพื้นที่ ไม่ว่าจะมีที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จังหวัดต้องดำเนินการจดแจ้งให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 3 เมษายน 2563

      ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอจดแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล โดยยื่นแบบ จสค.1 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ ณ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม หรือประสานประมงอำเภอในพื้นที่เพื่อขอยื่นเอกสารแบบจดแจ้ง จสค.1 เมื่อหน่วยงานได้รับเอกสารคำขอจดแจ้ง และตรวจสอบหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด สำนักงานจะออกหนังสือรับรองการแจ้งประอบกิจการฯ ให้ต่อไป

     ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่จดแจ้งเรียบร้อย ต้องการดำเนินการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลให้เป็นไปตามข้อกำหนดให้ผู้ประกอบการกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลวึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรฐาน 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 78 (4) ห้ามใช้และเคมีภัณฑ์ต้องห้ามที่กำหนด มาตรา 78 (5) ต้องจัดการน้ำทิ้งหรือของเสียให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 28 ก.ย.48 และแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 78 (6) ต้องดำเนินการป้องกันน้ำจากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลมิให้รั่วไหลออกสู่ภายนอกสถานประกอบการ

ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอแบบจดแจ้ง จสค.1 ได้ ณ สำนักงานประมงจังหวัด หรือสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ หรือ Download 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,840)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,966) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,655) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,324) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (2,085) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,941) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,764) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,564) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,460) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,315) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,209) สถิติประมง.. (1,124) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (1,114) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,108) ราคาสัตว์น้ำ.. (1,046) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (979) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (963) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (936) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (888) ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม.. (883)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000