ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายอนันต์ สุนทร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอบางแพ ลงพื้นที่ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพดำเนินสะดวก ต.บัวงาม อ.ดำเนินสะดวก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สมาชิกชมรม ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับ?การซื้อขายสัตว์น้ำ?(APD)?
2. ประชาสัมพันธ์การปฎิบัตืทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีตามมาตรฐาน GAP มกษ. 7436-2563 (สำหรับสัตว์น้ำบริโภค)
3. ประชาสัมพันธ์การใช้ ปม.1 และ ปม.2 ในการเลี้ยงกุ้งทะเล พร้อมแจก ปม.1 ให้แก่เกษตรกรที่สนใจเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ A...  295   ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ก...  216  เข้าดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้า Fisherman Shop @ ratchaburi สาขา 2 (ฟาริด...  214   เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2...  212  จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565    197  ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย   194  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ ประจำปี 2566    178  ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรสู่ BCG Model พร้อมกับส่วนราชการสังกัดกระ...  177  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2...  177  ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่ง...  176


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo_ratchaburi@fisheries.go.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ