บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง

ประมงจังหวัดราชบุรี
    


นางสาวปิยะพร เพลงสันเทียะ

นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นางสาวธิรารัตน์ หงษ์สงวนศรี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    


นางจำเริญศรี เอมวรรธนะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส.4
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    
นายพิเชษฐ ไทยประเสริฐ

พนักงานขับรถยนต์ ส.2
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    


นางสุนิสา สาลีติด

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    


นางอารีย์ ธนบุญญะวงศ์

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    
นายคมสัน ไข่แก้ว

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    


นายอำนาจ จีนขาวขำ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    


นางจิราพร เลิศไกร

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    


นางสาวกานต์ชนก แสงประทุม

นักวิชาการประมง
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางสาวปารมี ฤกษ์ดี

นักวิชาการประมง
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    


นางสาวรัดเกล้า เรืองขนาบ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


-ว่าง-

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางสาวปรียาภรณ์ ธรรมโชติ

เจ้าหน้าที่ประมง
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางกรองทิพย์ ทับย้อย

ประมงอำเภอบ้านโป่ง
    
นายไพรฑูล จันทร์ทอง

ประมงอำเภอบางแพ
    
นางสาวจินตนา นิธรรม

ประมงอำเภอเมืองราชุรี
    
นางสายหยุด ฤทธิ์ช่วย

ประมงอำเภอโพธาราม
    
นางอุทุมพร เหมหงษา

ประมงอำเภอสวนผึ้ง
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

 399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000