บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
นายประวิทย์ ละออบุตร

ประมงจังหวัดราชบุรี
    


นางสาวปิยะพร เพลงสันเทียะ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นางสาวธิรารัตน์ หงษ์สงวนศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    


นางจำเริญศรี เอมวรรธนะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส.4
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    
นายพิเชษฐ ไทยประเสริฐ

พนักงานขับรถยนต์ ส.2
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    


นางสุนิสา สาลีติด

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    


นางอารีย์ ธนบุญญะวงศ์

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    
นายเสน่ห์ สิทธิผล

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    


นายอำนาจ จีนขาวขำ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    


นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    


นางสาวกานต์ชนก แสงประทุม

นักวิชาการประมง
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางสาวปารมี ฤกษ์ดี

นักวิชาการประมง
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    


นางสาวจินตนา นิธรรม

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางจิราพร เลิศไกร

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางสาวณิชกานต์ หยงสตาร์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางสาวปรียาภรณ์ ธรรมโชติ

เจ้าหน้าที่ประมง
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางขวัญฤทัย แซ่ลี้

ประมงอำเภอบ้านโป่ง
    
นายมณฑล อ่วมเทศ

ประมงอำเภอบางแพ
    
นายมารุต นุตตะโร

ประมงอำเภอเมืองราชุรี
    
นางสายหยุด ฤทธิ์ช่วย

ประมงอำเภอโพธาราม
    
นางอุทุมพร เหมหงษา

ประมงอำเภอสวนผึ้ง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

 399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000