บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
นายประวิทย์ ละออบุตร

ประมงจังหวัดราชบุรี
    


นางสาวปิยะพร เพลงสันเทียะ

นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นางสาวธิรารัตน์ หงษ์สงวนศรี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    


นางจำเริญศรี เอมวรรธนะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส.4
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    
นายพิเชษฐ ไทยประเสริฐ

พนักงานขับรถยนต์ ส.2
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    


นางสุนิสา สาลีติด

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    


นางอารีย์ ธนบุญญะวงศ์

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    
-ว่าง-

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    


นายอำนาจ จีนขาวขำ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    


นางจิราพร เลิศไกร

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    


นางสาวกานต์ชนก แสงประทุม

นักวิชาการประมง
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางสาวปารมี ฤกษ์ดี

นักวิชาการประมง
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    


นางสาวรัดเกล้า เรืองขนาบ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


ว่าที่ร้อยตรีมารุต นุตตะโร

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางสาวปรียาภรณ์ ธรรมโชติ

เจ้าหน้าที่ประมง
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


-ว่าง-

ประมงอำเภอบ้านโป่ง
    
-ว่าง-

ประมงอำเภอบางแพ
    
นางสาวจินตนา นิธรรม

ประมงอำเภอเมืองราชุรี
    
นางสายหยุด ฤทธิ์ช่วย

ประมงอำเภอโพธาราม
    
นางอุทุมพร เหมหงษา

ประมงอำเภอสวนผึ้ง
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

 399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000