บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
นายประวิทย์ ละออบุตร

ประมงจังหวัดราชบุรี
    


นางสาวปิยะพร เพลงสันเทียะ

นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นางสาวธิรารัตน์ หงษ์สงวนศรี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    


นางจำเริญศรี เอมวรรธนะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส.4
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    
นายพิเชษฐ ไทยประเสริฐ

พนักงานขับรถยนต์ ส.2
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    


นางสุนิสา สาลีติด

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    


นางอารีย์ ธนบุญญะวงศ์

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    
นายไพรโรจน์ ติ่งต้อย

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    


นายอำนาจ จีนขาวขำ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    


นางจิราพร เลิศไกร

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    


นางสาวกานต์ชนก แสงประทุม

นักวิชาการประมง
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางสาวปารมี ฤกษ์ดี

นักวิชาการประมง
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    


นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


ว่าที่ร้อยตรีมารุต นุตตะโร

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางสาวปรียาภรณ์ ธรรมโชติ

เจ้าหน้าที่ประมง
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


-ว่าง-

ประมงอำเภอบ้านโป่ง
    
-ว่าง-

ประมงอำเภอบางแพ
    
นางสาวจินตนา นิธรรม

ประมงอำเภอเมืองราชุรี
    
นางสายหยุด ฤทธิ์ช่วย

ประมงอำเภอโพธาราม
    
นางอุทุมพร เหมหงษา

ประมงอำเภอสวนผึ้ง
    

Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

 399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000