โรคหัวเหลืองในกุ้งขาวและกุ้งกุลาดําในพื้นที่น้ำจืด


โรคหัวเหลืองในกุ้งขาวและกุ้งกุลาดําในพื้นที่น้ำจืด 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค