ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้ฯ เครือข่ายด้านการประมง เพื่อถอดบทเรียน และเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน)

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้ฯ เครือข่ายด้านการประมง เพื่อถอดบทเรียน และเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2565 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอบ้านโป่ง ประมงอำเภอเมืองราชบุรี และประมงอำเภอสวนผึ้ง ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้ฯ เครือข่ายด้านการประมง เพื่อถอดบทเรียน และเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้แก่เกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้ ตามความประสงค์ของเกษตรกร จำนวน 5 ศูนย์ ประกอบด้วย
1. ศพก.เครือข่ายด้วยการประมงของนายทินภัทร ฤทธิ์จันทร์ ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี
2. ศพก.เครือข่ายด้วยการประมงของนายสุพจน์ สิงโตศรี ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี
3. ศพก.เครือข่ายด้วยการประมงของนายศักรินทร์ สินทะสุทธิ์ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี
4. ศพก.เครือข่ายด้วยการประมงของนางกชกร อินทรซันไล ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง
5. ศพก.เครือข่ายด้วยการประมงของนางสาวศิริรัตน์ แต่แดงเพชร ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ A...  295   ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ก...  216  เข้าดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้า Fisherman Shop @ ratchaburi สาขา 2 (ฟาริด...  214   เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2...  212  จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565    197  ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย   194  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ ประจำปี 2566    178  ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรสู่ BCG Model พร้อมกับส่วนราชการสังกัดกระ...  177  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2...  177  ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่ง...  176


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo_ratchaburi@fisheries.go.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ