ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ้านคา

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ้านคา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช นักวิชาการประมงชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับ นางอุทุมพร เหมหงษา ประมงอำเภอสวนผึ้ง (ปฏิบัติงานด้านการประมงประจำอำเภอบ้านคา) ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านโป่งกระทิง (สับปะรดแม่อ้อยถิ่น) หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรีโดยนาย ทวิช เที่ยวมาพบสุข นายอำเภอบ้านคา เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ได้ให้ความรู้ และตอบข้อซักถามให้แก่เกษตรกรที่สนใจในการเลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อดิน พร้อมทั้ง แจกเอกสารด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รวมถึงโปสเตอร์ความรู้ด้านการประมง และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี ให้แก่เกษตรกรผู้มาร่วมงานนำปล่อยในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในธรรมชาติ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 45 ราย ซึ่งการจัดงานดำเนินการภายใต้มาตรควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 จ...  378   ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว   237  ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ ...  170  ร่วมบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ...  167  ร่วมบันทึกเสียงรายการเรื่องเล่าชาวเมืองโอ่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ...  166  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ...  150   ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัต...  146  ลงพื้นที่ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเต...  144  ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา   137  ลงพื้นที่สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพา...  136


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ