การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) smiley ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดพิจิตร

ITA การเปิดเผยข้อมูล 

013 คู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน

014 คู่มือมาตรการให้บริการ

015 ข้อมูลเชิงสถิติ

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

017 E-Service

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

   เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367    rfmphichit@hotmail.com   0-5661-1126   0-5661-3367   แฟนเพจ