คู่มือสำหรับประชาชน

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

คู่มือสำหรับประชาชน 

สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

 เผยเเพร่: 2018-05-24  |   ข่าววันที่: 2018-05-24 |  อ่าน: 1,902 ครั้ง
 

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ1) แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) 

   1.1 แบบแสดงข้อมูลที่ดิน (ทบ1-2) กรณีไม่สามารถนำสำเนาโฉนดที่ดินมาแสดงได้/กรณีไม่สามารถนำเอกสารผู้มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในที่ดินมาแสดง โดยมีผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน หรือนายกอบต. หรือนายกเทศมนตรีในท้องที่ที่สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นตั้งอยู่ให้การรับบรอง 
   1.2 แบบรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ทบ1-3) กรณีเกษตรกรได้รับครอบครองและได้ใช้ประโยชน์ที่ดินโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับเอกสาร แต่มีเอกสาร ภบท.5และภบท.11 /กรณีเกษตรกรได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินในเขตป่าหรือเขตอุทยาน โดยมิใช่ครอบครองทำประโยชน์ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน หรือนายกอบต. หรือนายกเทศมนตรีในท้องที่ที่สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นตั้งอยู่ให้การรับบรอง

   1.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน (ทบ1-4) กรณีใช้ที่ดินของผู้อื่นเช่น สัญญาเช่าที่ดิน พร้อมแนบสำเนาโฉนดที่ดิน

   1.4 แบบคำขอต่ออายุทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1-5) สามารถแจ้งคำร้องต่ออายุได้ก่อนวันบัตรหมดอายุ 60 วัน (บัตรมีอายุตามกำหนด 3 ปี หลังต่ออายุ)

   1.5 แบบแจ้งข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำรายปี (ทบ.1-6)  (เกษตรกรมีหน้าที่แจ้งข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำรายปี ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ครบรอบปี ณ สถานที่ที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน)

   1.6 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1-7) (กรณีปรับปรุงเนื้อที่เลี้ยง /เปลี่ยนชนิดสัตว์น้ำ /เสียชีวิต ทายาทประสงค์ดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อแจ้งภายใน 60 วัน)

   1.7 คำขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.1-8) 

2. การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)  แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียน / ใบรับคำขอ (ทบ.3) /แบบฟอร์มหนังสือรับรองเดี่ยวและแบบกลุ่ม (รับรองโดยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น นายกสมาคมประมง ประธานสภาเกษตรกร  ว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพทำการประมงจริง)

3.การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.15) /คำขอรับใบอนุญาต (สป.14)

4.กระบวนการออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป 11) /แบบฟอร์มใบอนุญาตค้าสัตว์ป่าแบบฟอร์ม (สป.10)

5. การแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ( ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ)

   5.1  แบบคำขอแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช 

   5.2. แบบยกเลิกการแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช 

6. การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้  ซึ่งเป็นสัตว์น้ำควบคุม 

     - กฎกระทรวงกําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙  

     - ประกาศกรมประมง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ภายในเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องแจ้งประกอบ                 กิจการ พ.ศ.2563 (รายละเอียด)

     - ประกาศกรมประมง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการ             ประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

    6.1 แบบแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้  (จสค.1)

    6.2 แบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการเพื่อการจำหน่าย/ส่งมอบ

    6.3 แบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการเพื่อกิจการอื่นที่มิใช่การจำหน่าย

    6.4 แบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน

    6.5 แบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้เข้าพื้นที่ปลายทาง

    6.6 แบบแจ้งยกเลิกการเคลื่อนย้ายจระเข้

    


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ฤดูน้ำแดง ปี 2563.. (4,312)  คู่มือสำหรับประชาชน.. (1,902) สถานที่ท่องเที่ยวพิจิตร.. (1,687) การเลี้ยงปลาสอดแดง.. (1,430) ประวัติหน่วยงาน.. (1,359) โครงสร้างการบริหาร.. (1,327) วิสัยทัศน์.. (1,059) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร.. (1,005) ประชาสัมพันธ์.. (955) GPP สำนักงาน.. (926) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง และร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย.. (903) จัดซื้อจัดจ้าง.. (831) ภาพกิจกรรมโครงการปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนอง เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนพิจิตร ปี 2561.. (829) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563.. (771) ภาพกิจกรรม กินปลา ชมบึง ครั้งที่ 5 .. (759) ข้อมูลอาญาบัตร.. (733) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (718) ทะเบียนแหล่งน้ำ.. (711) สัตว์ป่าคุ้มครอง.. (699) โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมง ในแหล่งน้ำชุมชน.. (673)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

       เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367