คู่มือสำหรับประชาชน

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร


คู่มือสำหรับประชาชน 1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ1) แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) 

   1.1 แบบแสดงข้อมูลที่ดิน (ทบ1-2) กรณีไม่สามารถนำสำเนาโฉนดที่ดินมาแสดงได้/กรณีไม่สามารถนำเอกสารผู้มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในที่ดินมาแสดง โดยมีผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน หรือนายกอบต. หรือนายกเทศมนตรีในท้องที่ที่สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นตั้งอยู่ให้การรับบรอง 
   1.2 แบบรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ทบ1-3) กรณีเกษตรกรได้รับครอบครองและได้ใช้ประโยชน์ที่ดินโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับเอกสาร แต่มีเอกสาร ภบท.5และภบท.11 /กรณีเกษตรกรได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินในเขตป่าหรือเขตอุทยาน โดยมิใช่ครอบครองทำประโยชน์ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน หรือนายกอบต. หรือนายกเทศมนตรีในท้องที่ที่สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นตั้งอยู่ให้การรับบรอง

   1.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน (ทบ1-4) กรณีใช้ที่ดินของผู้อื่นเช่น สัญญาเช่าที่ดิน พร้อมแนบสำเนาโฉนดที่ดิน

   1.4 แบบคำขอต่ออายุทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1-5) สามารถแจ้งคำร้องต่ออายุได้ก่อนวันบัตรหมดอายุ 60 วัน (บัตรมีอายุตามกำหนด 3 ปี หลังต่ออายุ)

   1.5 แบบแจ้งข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำรายปี (ทบ.1-6)  (เกษตรกรมีหน้าที่แจ้งข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำรายปี ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ครบรอบปี ณ สถานที่ที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน)

   1.6 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1-7) (กรณีปรับปรุงเนื้อที่เลี้ยง /เปลี่ยนชนิดสัตว์น้ำ /เสียชีวิต ทายาทประสงค์ดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อแจ้งภายใน 60 วัน)

   1.7 คำขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.1-8) 

2. การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)  แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียน / ใบรับคำขอ (ทบ.3) /แบบฟอร์มหนังสือรับรองเดี่ยวและแบบกลุ่ม (รับรองโดยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น นายกสมาคมประมง ประธานสภาเกษตรกร  ว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพทำการประมงจริง)

3.การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.15) /คำขอรับใบอนุญาต (สป.14)

4.กระบวนการออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป 11) /แบบฟอร์มใบอนุญาตค้าสัตว์ป่าแบบฟอร์ม (สป.10)

5. การแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ( ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ)

   5.1  แบบคำขอแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช 

   5.2. แบบยกเลิกการแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช 

6. การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้  ซึ่งเป็นสัตว์น้ำควบคุม 

     - กฎกระทรวงกําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙  

     - ประกาศกรมประมง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ภายในเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องแจ้งประกอบกิจการ พ.ศ.2563 (รายละเอียด)

     - ประกาศกรมประมง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 (รายละเอียด) โปสเตอร์(คลิก)

    6.1 แบบแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้  (จสค.1)

    6.2 แบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการเพื่อการจำหน่าย/ส่งมอบ

    6.3 แบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการเพื่อกิจการอื่นที่มิใช่การจำหน่าย

    6.4 แบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน

    6.5 แบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้เข้าพื้นที่ปลายทาง

    6.6 แบบแจ้งยกเลิกการเคลื่อนย้ายจระเข้

7. การขึ้นทะเบียน และต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

         หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ 

       .- ผู้ประสงค์ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2556

          - อายุของทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมงมีกำหนด 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

         เงื่อนไข

         7.1.1 ในกรณีเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยในหลักฐานเอกสารที่ยื่นมาเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาสามารถแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจงเพิ่มเติมได้

         7.1.2 กรณีการมอบอำนาจผู้มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการจนเบ็ดเสร็จกระบวนงาน

         7.1.3 กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความ

                  บกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดจะ

                  ถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะยื่นคำขอ (หมายเหตุ: กรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไข ภายใน 1 วันทำการ)

        7.1.4. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

        7.1.5 สำเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

        ดาวโหลดแบบฟอร์มกิจการผู้ประกอบการด้านการประมงรายใหม่ (ทบ.2) 

         หลักเกณฑ์การต่ออายุ

         7.2.1 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไว้แล้วและใกล้หมดอายุ หากประสงค์จะต่ออายุทะเบียน ให้ยื่นแบบแสดงความจำนงค์ต่ออายุ

                   ทะเบียนตามแบบ ทบ. 2-2 ณ สถานที่ที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ภายใน 60 วัน ก่อนทะเบียนจะหมดอายุลง

         7.2.2 ผู้ยื่นคำขอจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2556

         7.2.3 อายุของทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมงมีกำหนด 3 ปีนับจากวันสิ้นอายุเดิม

                   ดาวโหลดแบฟอร์มผู้ประกอบการด้านการประมงต่ออายุ (ทบ.2)

   8. การขึ้นทะเบียนชุมชนประมงท้องถิ่น (คลิก)

         8.1 แบบฟอร์ม (คลิก)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566   269   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้า...  240  Fisherman shop @Phichit พบกับ จำหน่าย สินค้า ผลิตภัณฑ์ จากเกษตรกรประมง จังหวัดพิ...  232  การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   181  Fisherman shop @Phichit จำหน่าย สินค้า   138  ร้านค้า Fisherman Shop @ Phichit ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูป ภายในงานวันสถาปน...  131  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉล...  127  ปลาดัดแปลงพันธุกรรม GMOs   107  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิ...  72  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน ประจำปีพุทธศักราช 256...  59


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

       เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367    rfmphichit@hotmail.com   0-5661-1126   0-5661-3367   แฟนเพจ