การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและติดตามให้คำแนะนำโรงเรียนในโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและติดตามให้คำแนะนำโรงเรียนในโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 เรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์น้ำและอาหาร) ติดตามและให้คำแนะนำกิจกรรมด้านการประมงโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้กับครูและนักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวะกะเลโค๊ะ และศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ พื้นที่ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับความร่วมมือจากครูและนักเรียนในศูนย์การเรียนฯ ดังกล่าว ทั้ง 2 แห่ง เป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราสยามกุฎราชกุม...  183   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณ...  156  ติดตามการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียนในโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราช...  117  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก...  100  ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด   97  ประชุมติดตามการจัดงาน “วันดินโลก ปี 2565” และเตรียมจัดงาน “งานตากสินมหาราชนุสรณ...  97  ตรวจเยี่ยมฟาร์มปลาคาร์ฟสวยงาม   83  ติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม...  76  ต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการในพื้นที่ อ.แม่สอด   73  เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากัดสวยงาม   73


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ