ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบใช้น้ำน้อย

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบใช้น้ำน้อย วันที่ 15-20 กันยายน 2564 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก พร้อมด้วย  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง ประมงอำเภอ และผู้รับผิดชอบงานด้านประมงประจำอำเภอ ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบใช้น้ำน้อย ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2564  ในพื้นที่ 9 อำเภอ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 450 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกทดลองเลี้ยงปลาดุกในกระชังบกในพื้นที่ของตนเอง การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกษตรกรยินดีที่ได้รับปัจจัยการผลิตเพื่อนำไปเลี้ยงบริโภค เป็นการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด 19)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  "การส่งเสริมสินค้าประมงเพื่อการบริโภคที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมประมงให้ไ...  213   แนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง   188  แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านค้าปัจจัยการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   165  “ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช...  149  “ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.อุ้มผาง”    137  "ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและสร้างแหล่งอาหารของชุมชน"   129  "ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 2565"   117  แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 และโรคสัตว์น้ำที่ควรเฝ้า...  115  “ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ อ.บ้...  114  ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   112

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ