ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-02-23  |   ข่าววันที่: 2017-02-23 |  อ่าน: 488 ครั้ง
 

             ด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ ทำโครงการประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายการ เดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยที่มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติเกี่ยวกับเรื่อง เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งล่วงลํ้าลำนํ้าที่สร้างก่อนวันที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ (ก่อนวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) มาแจ้งให้เจ้าท่าทราบภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่ที่พระราชบัญญัติ ๆ ใช้บังคับ (ภายหลังวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความ ถูกด้อง ชัดเจน รวมถึงสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

              เนื่องจากพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มี่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังแม่นํ้าน่านเป็นจำนวน มาก ซึ่งถือเป็นสิ่งล่วงลํ้าลำแม่นํ้าน่าน ดังนั้นเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ หลักกฎหมาย วิธีดำเนินการ ของพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ จึงขอให้ผู้เลี้ยงปลาในกระชังในเขตอำเภอตรอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟ้งการประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ กฎหมายการเดินเรือใน น่านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 


  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (13,289)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (8,575) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,915) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,458) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,452) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,410) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,397) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,356) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,311) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,211)  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,200) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,167) ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,147) นายยก 4.0.. (1,125) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,037) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,014) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,009) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,003) หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง.. (987) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (937)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000