โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง


โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

บทความ


ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้การสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งระบบลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงและการแปรรูปจระเข้  โดย รัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้แทนผู้กู้อัตราร้อยละ ๓ ต่อปี เป็นระยะเวลา ๕ ปีนับตั้งแต่วันที่กู้ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000    fpo-lampang@dof.in.th   0 5426 5056   0 5426 5005   แฟนเพจ