สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน กิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่  ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน


สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน กิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่  ประจำปี 2565 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน นางสาวโสพิศ  มะสะ ประมงอำเภอป่าซาง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดลำพูนร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่  ประจำปี 2565 ณ อาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตรเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง ลำพูน  มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฏหมายประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จุลินทรีย์บอล รวมทั้งส่งเสริมช่องทางประชาสัมพันธ์ Fisherman market @lamphun เพื่อสร้างช่องทางกระจายผลิตภันฑ์และสินค้าประมงสู่ผู้บริโภค เช่น ปลาสังกะวาดรมควัน ปลาส้มสมุนไพร โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ Fisherman market @ Lamphun    143   สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดู...  123  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่...  107  ช่องทางแจ้งปัญหา   82  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธร...  81  ประชาสัมพันธ์ Fisherman Shop @ Lamphun    76  ประชาสัมพันธ์ Fisherman market @ Lamphun    72  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมครั้งที่ 1/2566   72  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผู้มารับมาบริก...  71  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหว...  68


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน    lamphunfishpro@gmail.com   053-561353,053-511430   053-561353   แฟนเพจ