สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปลอดภัย เกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตคนลำพูน งบพัฒนาจังหวัด

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน


สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปลอดภัย เกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตคนลำพูน งบพัฒนาจังหวัด 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน นายสุริยา รัตนวรรณี ประมงอำเภอเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปลอดภัย เกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตคนลำพูน งบพัฒนาจังหวัด ในพื้นที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำแบบเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) การแปรรูปสัตว์น้ำ เกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน  20 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ Fisherman market @ Lamphun    143   สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดู...  123  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่...  107  ช่องทางแจ้งปัญหา   82  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธร...  81  ประชาสัมพันธ์ Fisherman Shop @ Lamphun    76  ประชาสัมพันธ์ Fisherman market @ Lamphun    72  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมครั้งที่ 1/2566   72  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผู้มารับมาบริก...  71  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหว...  68


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน    lamphunfishpro@gmail.com   053-561353,053-511430   053-561353   แฟนเพจ