สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนได้ประชุมหน่วยงานกรมประมง FC ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนได้ประชุมหน่วยงานกรมประมง FC ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่  

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-01-17  |   ข่าววันที่: 2018-01-16 |  อ่าน: 352 ครั้ง
 

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนได้ประชุมหน่วยงานกรมประมง FC ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน การประชุมมีระเบียบวาระการประชุม 4 วาระ ได้แก่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่ นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนโยบายของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง (นายสมโภชน์  กริบกระโทก) 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560  3. เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา ได้แก่ 3.1 สรุปผลการดำเนินงานหน่วยงานกรมประมง เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 /ปัญหาอุปสรรค ตามวาระขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง 3.2 การต่ออายุและการกรอกแบบฟอร์มเอกสารข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 3.3. ความร่วมมือหน่วยงานกรมประมง FC 3.4 ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณสะพานท่านางจรดสะพานท่าขาม 4. เรื่องอื่นๆ ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสำเริง  ไชยเสน มาตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายในการประชุมครั้งนี้ด้วย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน.. (1,841)  ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง).. (1,559) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน .. (1,419) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (1,028) ประวัติสำนักงานและทำเนียบผู้บริหารประมงจังหวัดลำพูน.. (992) ออกตรวจติดตามฟาร์มจระเข้ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน.. (938) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 .. (889) เปิดงานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ออม “อุ่นใจ” กับกองทุนประกันสังคม.. (798) นายธวัช ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (727) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง และฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่ จ.. (705) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่.. (699) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอป่าซาง ดำเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ล.. (695) แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 29.. (691) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอป่าซาง ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ณ เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง .. (679) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2561 ณ สนามเท.. (633) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ให้คำแนะนำกา.. (630) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ออกเยี่ยมเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง.. (605) นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ ประจิน จันตอง ตรวจติดตามเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรแปลงใหญ่ลำไย อำเภอแม่ทา จังหว.. (589) ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง.. (583) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมงาน Field day อ.แม่ทา จ.ลำพูน.. (582)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน