ร่วมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่


ร่วมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายสุรกิจ นาคแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์พจมาน รอดเจริญศักดิ์ ประมงอำเภอดอยหล่อ ร่วมกับ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) โดยนายพลาธิป อภินันท์ศิริ หัวหน้าหน่วยฯ และนายพีรศักดิ์ ฉัตรมาลัย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับส่วนราชการ นายอำเภอดอยหล่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันติสุข ชลประทาน และอุทยานแห่งชาติแม่วาง ให้รับทราบในการดำเนินโครงการ เพื่อบูรณาการร่วมกัน และได้ชี้แจงในขั้นตอนที่ 2 โดยการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดแผนการดำเนินงาน กฎ กติกา มาตรการ พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านโป่งจ้อ ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ในการนี้ได้ดำเนินการรับแบบคำขอการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร...  203   ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 15 ลงพื้นที่ อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียง...  181  ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศพก.แหล่ง...  171  ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้...  165  ประชาสัมพันธ์และรับคำขอรับรองมาตรฐาน Fisheries Shop เกษตรกรและผู้ประกอบการ ในเข...  157  ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแหล่งเลี้ยงปลาในกระชัง บริเวณแม่น้ำปิง พิกัด ตำ...  154  ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร...  148  ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการจัดทำตลาดรูปแบบใหม่ด้วยการเปิดซื้อ-ขายสินค้าสัตว์น้ำผ...  147  ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร...  141  ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร...  138


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

     65 อาคาร 3 สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200    fpo-chiangmai@dof.in.th   053 32 8491   053 32 8491   แฟนเพจ