การขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิด ตามมาตรา 75 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่


การขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิด ตามมาตรา 75 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข่าวกิจกรรม


ตามประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้    ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 กำหนดให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แสดงหนังสือรับรองสถานที่ให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เป็นหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 รายเดิม ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ยื่นขอหนังสือรับรองภายในวันที่ 16 สิงหาคม-14 กันยายน 2564

2. ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 รายใหม่ เฉพาะหน่วยงานราชการหรือที่         กรมประมงกำหนด ยื่นขอหนังสือรับรองก่อนที่จะดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

3. การยื่นขอหนังสือรับรอง กรณีสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอ     ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร และกรณีสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ   ยื่นคำขอ ณ สำนักงานประมงจังหวัดหรือสถานที่ประมงจังหวัดประกาศกำหนดที่สถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นตั้งอยู่

4. เอกสารหลักฐานการยื่นคำขอ

          4.1 กรณีบุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  (ทบ.1)  ถ้ามี

          4.2 กรณีนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล และบัตรประจำตัวผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ถ้ามี

          4.3 กรณีมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ และบัตรประจำตัวผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ถ้ามี

5. ขั้นตอนการยื่นคำขอ

          5.1 ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ยื่นคำขอตามสถานที่กำหนด จากนั้นเจ้าหน้าที่รับคำขอตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ

          5.2 เจ้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใน 20 วันทำการ

          5.3 ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือประมงจังหวัด ลงนามในหนังสือรับรอง

          5.4 ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รับหนังสือรับรองซึ่งจะมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง

6. หนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดฯ นำไปประกอบหลักฐานคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดฯต่อไป

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของชุมชนประมง ประจำป...  238   ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2564 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่   235  เข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่...  211  ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งข...  174  ดำเนินการเสนอและชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการการพัฒนาพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข...  164  ตรวจเยี่ยม/ติดตามเกษตรกรในกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ และรับขึ้นทะเบียนเกษตรก...  151  ร่วมการฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร (ปลาส้ม) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่   151  ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่   147  ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 15 ลงพื้นที่ อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียง...  143  ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศพก.แหล่ง...  140

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

     65 อาคาร 3 สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200    fpo-chiangmai@dof.in.th   053 32 8491   053 32 8491   แฟนเพจ