แนวทางการดำเนินการควบคุมเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ใช้ทำการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

แนวทางการดำเนินการควบคุมเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ใช้ทำการประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-05-14  |   ข่าววันที่: 2021-05-14 |  อ่าน: 646 ครั้ง
 

ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 ได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้เครื่องมือทำการประมงชนิดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำ
สลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้าง อันเนื่องมาจากเครื่องมือชนิดนี้เมื่อนำมาทำการประมงในแหล่งน้ำหรือทะเลจะจับสัตว์น้ำ
ได้หลายชนิด และเครื่องมือชนิดนี้ไม่ได้ห้ามใช้จับสัตว์น้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงสามารถหาซื้อเครื่องมือในตลาดทั่วไปได้
เพื่อป้องกันการใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ทำการประมงโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำส่งผลกระทบ
ต่อความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำ

                        สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่
ให้ประชาชนได้รับทราบ ดังนี้

          1. กรณีการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ เนื่องจากลอบพับได้หรือไอ้โง่เป็นเครื่องมือทำการประมงที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำสามารถที่จะใช้ทำการประมงได้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง แต่ต้องเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่ไม่ติดต่อกับแหล่งน้ำธรรมชาติ และหากมีการครอบครองที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าผู้ครอบครองมีวัตถุประสงค์ที่จะครอบครองเพื่อใช้ทำการประมง

                    - ครอบครองไว้ในเรือหรือยานพาหนะทางน้ำอื่นใดที่จอดหรือพักอยู่บริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หรือท่าเทียบเรือที่จะออกสู่แหล่งน้ำได้

                   - ครอบครองไว้ในสถานที่ แพที่พักอาศัย หรือสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง เป็นต้น

                   - ครอบครองไว้ในสถานที่อื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ครอบครองมีเจตนาหรือมุ่งประสงค์ที่จะใช้ทำการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ

          2. กรณีขณะพบการกระทำความผิดมีบุคคลที่อยู่ในเรือหรือยานพาหนะชนิดอื่นใด ถึงแม้จะเป็นคนประจำเรือ
ต้องถือว่าทุกคนเป็นผู้ร่วมในการกระทำความผิด

          3. กรณีการเป็นผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจากการกระทำความผิดที่ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการ
ในกรณีที่พบว่ามีการกระทำผิดฐานใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ทำการประมง หรือมีการครอบครองเพื่อใช้หากพบหลักฐานหรือมีข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้หรือผู้ครอบครองเครื่องมือรับเครื่องมือมาจากที่ใด หรือใครเกี่ยวข้องกับการจำหน่าย ให้ หรือมอบ ให้ผู้ใช้มาใช้ในการกระทำผิดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนในการสนับสนุน หรือได้รับผลตอบแทนจากการนั้น

          4. หากร้านค้าหรือผู้ประกอบการได้จำหน่ายเครื่องมือให้กับบุคคลใดไปใช้ในการกระทำความผิด ผู้จำหน่าย
อาจเข้าข่ายลักษณะเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมายด้วย

          5. มาตรา 147 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 67(2) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือ
จำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศการเลื่อนวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพ... (294)   ประกาศการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะพน... (294)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข... (260)   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เ... (238)  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง... (195)  การขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิด ตามมาตรา 75 แห่งพระราชกำ... (167)  กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ.2564  (158)  แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง  (157)  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม  (128)  สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาต... (121)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

     65 อาคาร 3 สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200