ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขต 11 ติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดมุกดาหาร

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขต 11 ติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 11 เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้ นายมานพ หนูสอน ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 11 พร้อมด้วย นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    163   สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร KICK-OFF โครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (E...  131  ประชาคมขอใช้แหล่งน้ำโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่   119  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    109  ประชุมคณะกรรมการประมงโรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ   84  เตรียมความพร้อมในการเปิดร้าน FISHERMAN SHOP @ MUKDAHAN   83  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร มอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ...  81  ผู้ตรวจราชการกรมประมง ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร   76  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท...  74  ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขต 11 ติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวง...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ