ประชุมการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


ประชุมการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 เพื่อเตรียมรับความปกติถัดไป (next normal)  ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบและมีความเข้าใจทิศทางการดำเนินงาน รวมทั้งสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการคลินิกเกษตรเกษตรเคลื่อนที่    167   สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565   156  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว   152  ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   85  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่...  83  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP ปลานิล)    81  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังห...  81  อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    81  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC   69  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    67

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ