สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม “จำหน่ายปลานิลกระชังแม่น้ำโขง มุกดาหาร สู้ภัยโควิด-19”

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม “จำหน่ายปลานิลกระชังแม่น้ำโขง มุกดาหาร สู้ภัยโควิด-19” วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร และประมงอำเภอ จัดกิจกรรม “จำหน่ายปลานิลกระชังแม่น้ำโขง มุกดาหาร สู้ภัยโควิด-19” และจากสถานการณ์การแพร่ระบาด และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของทางราชการ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังแม่น้ำโขง ไม่สามารถระบายปลานิลออกสู่ท้องตลาดได้ ทำให้มีปลานิลขนาดตัวละ 1-1.5 กิโลกรัม รอการจำหน่ายเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว จังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดกิจกรรม “จำหน่ายปลานิลกระชังแม่น้ำโขง มุกดาหาร สู้ภัยโควิด-19” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังแม่น้ำโขง นำปลานิลมาจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 60 บาท ให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงในพื้นที่ เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายปลานิลกระชังแม่น้ำโขงให้แก่เกษตรกรและเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางของประชาชนตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วย โดยมีนายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอดอนตาล และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอนตาล นำปล่อยขบวนรถจำหน่ายปลานิลของเกษตรกร ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565   184   อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    142  ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   111  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่...  109  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร KICK-OFF โครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (E...  109  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังห...  107  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP ปลานิล)    103  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC   95  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    89  ประชาคมขอใช้แหล่งน้ำโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่   74


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ