เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level : SL)

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level : SL) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
     นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอด่านซ้าย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย 
       เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level : SL) เกษตรกรในพื้นที่ บ้านโพนสูง หมู่ 1 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เกษตรกร จำนวน 7 ราย
      พร้อมทั้งเข้าติดตามเกษตรกรโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri  map) รายเก่าปี 2563 ติดตามการเจริญเติบโตสัตว์น้ำ และประเมินผลผลิต เกษตรกร จำนวน 7 ราย
     พบเกษตรกรสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำให้เจริญเติบโตได้ตามมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตสัตว์น้ำบริโภคในครัวเรือน และได้ให้คำแนะนำเกษตรกร สร้างอาหารธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   119   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  92  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  75  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   61  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   54  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  49  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ