บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดเลย
นายอิทธิพล ขวาไทย

ประมงจังหวัดเลย
    


นายสมมิตร ธรรมมิยะ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
-ว่าง-

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(-)
    
นายวิทยา หันตุลา

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางสาวบุรัสกร แสงไกร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นายเมธา ตาลเหล็ก

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นางสาวเข็มทอง หรพูน

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นางสาวจิตรลดา วะจีประสี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศิณีพร พรมลา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายธงชัย บัวระภา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายวาริช ตนุภัทรสรณ์

ประมงอำเภอท่าลี่
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวพิณผกา บุญโสภิณ

ประมงอำเภอด่านซ้าย
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นางสาววิมลรัตน์ พิมพา

ประมงอำเภอเมืองเลย
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายรังสันต์ ไชยบุญทัน

ประมงอำเภอวังสะพุง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายชาตรี ดิษโสภา

ประมงอำเภอภูกระดึง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายเทียรชัย ซินโซ

ประมงอำเภอภูหลวง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

 ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000