บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดเลย
นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์

ประมงจังหวัดเลย
    


นายวิทยา หันตุลา

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(รักษาการในตำแหน่ง)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาวเบญจมาศ มุสิแก้ว

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นางพรรณภา มีขุน

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางสาวกมล โอษฐสัตย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นายวิทยา หันตุลา

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวกมล โอษฐสัตย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(รักษาการในตำแหน่ง)

เจ้าพนักงานประมง

    


นางสาวจิตรลดา วะจีประสี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปัญญพัฒน์ พรมลา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายธงชัย บัวระภา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวินนท์ ทองเฝือ

พนักงานธุรการ ส2
    


นายสายัน อาสาวัง

ประมงอำเภอวังสะพุง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

รับผิดชอบพื้นที่อำเภอด่านซ้าย และอำเภอนาแห้ว

    
- ว่าง -

ประมงอำเภอด่านซ้าย
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)

รับผิดชอบพื้นที่อำเภอนาแห้ว

    
นายชาตรี ดิษโสภา

ประมงอำเภอเมืองเลย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

รับผิดชอบพื้นที่อำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชม

    
นายเทียรชัย ซินโซ

ประมงอำเภอเอราวัณ
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

รับผิดชอบพื้นที่อำเภอผาขาวและอำเภอนาด้วง

    
นางสาวเข็มทอง หรพูน

ประมงอำเภอภูกระดึง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)

รับผิดชอบพื้นที่อำเภอหนองหิน

    
นายสมมิตร ธรรมมิยะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(รักษาการในตำแหน่ง)

ประมงอำเภอท่าลี่ รับผิดชอบพื้นที่อำเภอภูเรือ และอำเภอภูหลวง

    


-ว่าง-

พนักงานขับรถยนต์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

 ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000