นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์

ประมงจังหวัดเลย
    


นางสุธีรา กวนเวียงจันทร์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นางสาวเบญจมาศ มุสิแก้ว

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นางพรรณภา มีขุน

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางวารินทิพย์ โพธิ์พรม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นายชนาธิป รอดระรัง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาววารุณี เจ็กรัก

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นางสาวกานต์สินี ศรีมงคล

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปัญญพัฒน์ พรมลา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายธงชัย บัวระภา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวินนท์ ทองเฝือ

พนักงานธุรการ ส2
    


นายสายัน อาสาวัง

ประมงอำเภอวังสะพุง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

รับผิดชอบพื้นที่อำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้ว และอำเภอภูเรือ

    
- ว่าง -

ประมงอำเภอด่านซ้าย
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)

รับผิดชอบพื้นที่อำเภอนาแห้ว

    
นายชาตรี ดิษโสภา

ประมงอำเภอเมืองเลย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

รับผิดชอบพื้นที่อำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม และอำเภอท่าลี่

    
- ว่าง -

ประมงอำเภอเอราวัณ
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

รับผิดชอบพื้นที่อำเภอผาขาว อำเภอนาด้วง และอำเภอภูหลวง

    
นางสาวเข็มทอง หรพูน

ประมงอำเภอภูกระดึง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)

รับผิดชอบพื้นที่อำเภอหนองหิน และอำเภอผาขาว

    
- ว่าง -

ประมงอำเภอท่าลี่
    


นายสิทธิสกล แสนนางชน

พนักงานขับรถยนต์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

 ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ